Visa allt om De 3 interiör AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2019 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 8 500 8 342 21 151 13 137 13 388 16 530 23 555 20 627 19 928 20 500
Övrig omsättning 368 708 166 37 105 162 54 1 522 532 952
Rörelseresultat (EBIT) -1 841 -319 1 465 -673 416 412 572 2 461 890 715
Resultat efter finansnetto -1 900 -344 1 460 -676 454 397 563 2 455 896 725
Årets resultat -1 219 3 8 12 625 478 638 2 262 677 390
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 0 6 6 12 18 24 13 9 15
Omsättningstillgångar 5 666 7 571 5 359 4 593 6 931 7 306 8 026 10 293 7 406 8 097
Tillgångar 5 694 7 571 5 365 4 599 6 943 7 324 8 050 10 306 7 414 8 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 144 463 460 452 940 815 838 3 000 2 738 2 061
Obeskattade reserver 0 681 1 036 1 036 1 736 2 086 2 310 2 580 2 679 2 725
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 582 6 427 3 869 3 111 4 267 4 423 4 903 4 727 1 998 3 326
Skulder och eget kapital 5 694 7 571 5 365 4 599 6 943 7 324 8 050 10 306 7 414 8 112
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 1 610 1 426
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 501 2 588 2 711 1 405 1 737
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 123 1 073 1 188 1 195 1 220
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 500 500 500 2 800 2 000 0
Omsättning 8 868 9 050 21 317 13 174 13 493 16 692 23 609 22 149 20 460 21 452
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 4 5 7 7 8 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 700 1 668 4 230 3 284 2 678 2 361 3 365 2 578 2 491 2 278
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 589 506 620 664 583 521 526 490 531 487
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 841 -313 1 465 -667 422 418 581 2 468 897 727
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,89% -60,56% 61,00% -1,87% -19,01% -29,82% 14,19% 3,51% -2,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -32,33% -4,21% 27,31% -14,63% 6,83% 5,69% 7,13% 23,93% 12,09% 8,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -21,66% -3,82% 6,93% -5,12% 3,54% 2,52% 2,44% 11,96% 4,50% 3,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,12% 42,41% 32,93% 27,50% 36,14% 37,06% 28,58% 35,60% 35,33% 33,94%
Rörelsekapital/omsättning 48,05% 13,71% 7,04% 11,28% 19,90% 17,44% 13,26% 26,98% 27,14% 23,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,53% 13,13% 23,64% 27,40% 33,04% 33,34% 32,79% 48,64% 63,56% 50,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 227,81% 91,74% 95,45% 91,29% 116,45% 106,92% 102,16% 155,64% 236,49% 135,87%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!