Visa allt om Ancore Borås AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 24 316 24 119 23 381 22 986 22 562 23 102 22 708 21 361 21 058 21 025
Övrig omsättning 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 13 151 13 383 11 984 11 835 11 961 11 939 10 995 10 766 10 585 9 866
Resultat efter finansnetto 10 669 10 525 9 243 9 353 9 454 8 763 7 815 5 647 1 942 1 197
Årets resultat 1 325 4 363 8 492 -44 125 -48 252 1 1 515 882
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 173 156 175 818 182 259 187 149 193 866 200 703 207 244 214 202 207 020 215 476
Omsättningstillgångar 13 21 27 23 419 22 137 47 902 39 900 35 814 42 250 34 678
Tillgångar 173 169 175 839 182 286 210 568 216 003 248 605 247 144 250 016 249 271 250 154
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 614 13 289 8 926 434 478 353 401 149 148 148
Obeskattade reserver 0 0 0 1 507 1 268 1 050 580 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 921 1 647 1 130 29 45 58 71 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 195 000 200 730 235 694 235 694 235 694 235 694 235 694
Kortfristiga skulder 156 634 160 903 172 230 13 598 13 483 11 451 10 398 14 173 13 428 14 312
Skulder och eget kapital 173 169 175 839 182 286 210 568 216 003 248 605 247 144 250 016 249 271 250 154
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 24 316 24 119 23 381 23 061 22 562 23 102 22 708 21 361 21 058 21 025
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - - - 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 151 17 678 18 374 18 767 18 935 11 939 18 134 17 334 17 301 17 258
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,82% 3,16% 1,72% 1,88% -2,34% 1,74% 6,31% 1,44% 0,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,59% 7,61% 6,58% 5,62% 5,54% 4,80% 4,45% 4,37% 4,38% 4,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 54,08% 55,49% 51,27% 51,51% 53,02% 51,71% 48,43% 51,15% 51,88% 49,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,45% 59,38% 53,90% 51,94% 53,75% 52,67% 49,32% 51,72% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -644,11% -667,03% -736,51% 42,73% 38,36% 157,78% 129,92% 101,31% 136,87% 96,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,44% 7,56% 4,90% 0,76% 0,68% 0,47% 0,35% 0,06% 0,06% 0,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,01% 0,01% 0,02% 172,22% 164,18% 418,32% 383,73% 252,69% 314,64% 242,30%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!