Visa allt om Ems Fastighets AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 10 310 9 877 10 139 12 274 11 291 10 898 6 817 10 432 6 699 5 887
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 260 746
Rörelseresultat (EBIT) 1 096 1 526 1 865 2 973 3 433 1 831 528 4 798 1 092 709
Resultat efter finansnetto 2 557 1 834 2 691 2 800 3 800 2 017 2 134 5 164 1 498 1 327
Årets resultat 1 931 2 388 2 522 2 213 3 821 2 698 1 966 3 406 1 266 1 015
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 202 24 105 22 848 21 360 20 032 18 722 18 836 15 894 14 990 12 785
Omsättningstillgångar 3 615 2 959 4 235 3 961 3 967 3 957 2 063 7 476 3 172 3 591
Tillgångar 28 818 27 065 27 083 25 321 23 999 22 680 20 899 23 370 18 162 16 376
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 907 25 629 23 976 21 863 20 202 16 789 14 337 15 389 11 983 10 717
Obeskattade reserver 613 506 1 720 2 150 2 315 3 315 4 829 5 213 4 400 4 470
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 298 929 1 387 1 308 1 483 2 575 1 734 2 768 1 778 1 189
Skulder och eget kapital 28 818 27 065 27 083 25 321 23 999 22 680 20 899 23 370 18 162 16 376
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 102 105 113 111 105 80 104 84 612 685
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 671 1 650 1 376 1 258 801 694 381 310 280 206
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 486 412 399 392 258 227 142 111 426 444
Utdelning till aktieägare 409 654 735 409 552 409 245 293 0 0
Omsättning 10 310 9 877 10 139 12 274 11 291 10 898 6 817 10 432 6 959 6 633
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 155 4 939 5 070 6 137 5 646 10 898 6 817 10 432 6 699 2 944
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 098 1 046 928 858 557 956 571 476 1 295 685
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 487 1 893 2 176 3 252 3 705 2 107 804 5 078 1 347 1 008
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,38% -2,58% -17,39% 8,71% 3,61% 59,87% -34,65% 55,72% 13,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,87% 6,78% 9,94% 12,66% 15,83% 8,96% 10,24% 22,11% 8,25% 8,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,80% 18,58% 26,54% 26,11% 33,66% 18,65% 31,41% 49,54% 22,38% 22,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,24% 93,11% 92,77% 95,24% 96,56% 96,11% 92,99% 96,79% 94,09% 95,70%
Rörelsekapital/omsättning 22,47% 20,55% 28,09% 21,61% 22,00% 12,68% 4,83% 45,13% 20,81% 40,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,03% 96,15% 93,48% 92,97% 91,70% 85,43% 86,62% 83,25% 84,88% 85,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 276,58% 315,82% 303,53% 300,92% 265,81% 152,70% 117,53% 269,36% 177,28% 300,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!