Visa allt om LN's Hygien Team AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 19 505 17 157 10 412 5 394 4 089 3 917 2 600 2 476 2 745 1 677
Övrig omsättning 30 23 763 803 1 132 33 5 3 15 -
Rörelseresultat (EBIT) -554 -37 481 377 28 -143 540 268 785 138
Resultat efter finansnetto -906 -202 450 365 19 -156 530 231 777 86
Årets resultat -287 -203 351 294 19 -156 389 347 431 59
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 248 747 709 709 27 116 216 319 413 152
Omsättningstillgångar 10 985 7 971 3 366 1 076 1 112 994 987 884 1 212 367
Tillgångar 11 233 8 718 4 075 1 785 1 140 1 110 1 202 1 203 1 625 519
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 234 521 724 373 79 60 559 511 664 233
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 242 46
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 295 243 145 0 540 137 73 130 270 5
Kortfristiga skulder 10 704 7 954 3 206 1 412 521 912 570 562 449 234
Skulder och eget kapital 11 233 8 718 4 075 1 785 1 140 1 110 1 202 1 203 1 625 519
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 1 800 244
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 1 610 0
Löner till övriga anställda - - - 3 532 3 076 2 651 1 473 1 819 0 720
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader - - - 1 096 1 059 914 518 629 579 292
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 450 340 500 0
Omsättning 19 535 17 180 11 175 6 197 5 221 3 950 2 605 2 479 2 760 1 677
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 24 20 17 15 13 10 9 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 722 715 521 317 273 301 260 275 343 280
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 547 501 434 273 278 215 131 154 163 150
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 190 -22 481 391 72 -99 643 377 863 183
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,69% 64,78% 93,03% 31,91% 4,39% 50,65% 5,01% -9,80% 63,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,93% -0,42% 11,80% 21,18% 3,25% -12,88% 44,93% 22,44% 48,31% 26,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,84% -0,22% 4,62% 7,01% 0,90% -3,65% 20,77% 10,90% 28,60% 8,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,88% 85,83% 96,84% 96,35% 92,39% 95,81% 95,50% 96,53% 96,72% 96,48%
Rörelsekapital/omsättning 1,44% 0,10% 1,54% -6,23% 14,45% 2,09% 16,04% 13,00% 27,80% 7,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,08% 5,98% 17,77% 20,90% 6,93% 5,41% 46,51% 42,48% 51,84% 51,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,63% 100,21% 104,99% 76,20% 213,44% 108,99% 173,16% 157,30% 269,93% 156,84%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...