Visa allt om Hövding Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2016 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 98 721 161 686 152 517 112 919 92 535 56 695 44 415 13 856 6 510 4 215
Övrig omsättning 1 033 4 850 1 172 286 1 869 10 289 9 470 5 349 12 847 8 663
Rörelseresultat (EBIT) -68 001 -27 611 -43 751 -50 982 -41 487 -41 030 -58 800 -37 694 -26 138 -22 770
Resultat efter finansnetto -68 100 -27 680 -44 247 -50 928 -41 480 -40 988 -58 619 -38 063 -26 043 -22 677
Årets resultat -68 100 -27 680 -44 247 -50 928 -41 480 -40 988 -58 619 -38 063 -26 043 -22 677
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 677 15 462 13 945 18 025 7 219 3 886 12 665 23 749 24 649 19 306
Omsättningstillgångar 51 432 75 138 100 267 60 739 88 497 54 837 54 641 46 914 21 832 22 089
Tillgångar 65 109 90 599 114 212 78 764 95 716 58 723 67 306 70 663 46 481 41 395
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 277 25 377 53 056 11 359 62 134 34 375 40 018 60 036 42 835 38 618
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 14 427 11 216 10 143 10 457 12 371 9 257 10 727 943 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 302 302
Kortfristiga skulder 43 406 54 007 51 013 56 948 21 211 15 091 16 561 9 684 3 345 2 476
Skulder och eget kapital 65 109 90 599 114 212 78 764 95 716 58 723 67 306 70 663 46 481 41 395
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD 3 903 3 473 3 673 - 0 0 - 2 191 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 19 633 22 674 23 401 - 0 0 - 12 903 11 398 9 541
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader 3 053 3 018 3 011 - 0 0 0 4 686 5 001 4 219
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 99 754 166 536 153 689 113 205 94 404 66 984 53 885 19 205 19 357 12 878
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 39 41 41 37 33 25 20 18 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 807 4 146 3 720 2 754 2 501 1 718 1 777 693 362 263
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 049 1 009 905 860 801 763 1 110 1 031 951 884
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -63 613 -23 526 -38 558 -48 328 -38 830 -31 803 -46 582 -30 983 -18 560 -15 196
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -38,94% 6,01% 35,07% 22,03% 63,22% 27,65% 220,55% 112,84% 54,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -104,41% -30,46% -38,28% -64,59% -43,29% -69,79% -87,08% -53,24% -56,01% -54,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -68,86% -17,07% -28,67% -45,05% -44,78% -72,29% -131,96% -271,54% -399,89% -537,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,21% 29,93% 22,59% 26,07% 22,88% 21,76% -1,70% 7,38% -0,52% -3,61%
Rörelsekapital/omsättning 8,13% 13,07% 32,29% 3,36% 72,71% 70,10% 85,74% 268,69% 283,98% 465,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,18% 28,01% 46,45% 14,42% 64,91% 58,54% 59,46% 84,96% 92,16% 93,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 50,07% 94,54% 160,62% 70,05% 388,87% 280,90% 287,19% 401,81% 541,02% 597,46%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!