Visa allt om C-G Perssons Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 3 979 5 530 5 081 4 654 3 799 4 349 4 040 3 784 3 407 3 008
Övrig omsättning 265 69 0 300 0 105 297 226 57 0
Rörelseresultat (EBIT) 267 740 312 892 389 399 569 679 792 669
Resultat efter finansnetto 236 703 272 865 382 381 543 636 731 642
Årets resultat 762 452 285 491 339 195 358 362 321 150
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 549 3 027 3 142 3 677 1 949 1 666 2 098 2 067 2 161 2 343
Omsättningstillgångar 1 935 1 849 1 556 1 641 1 305 1 364 1 371 1 570 1 235 1 197
Tillgångar 3 484 4 875 4 698 5 318 3 254 3 030 3 469 3 638 3 396 3 540
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 354 592 390 605 614 575 680 623 560 539
Obeskattade reserver 1 207 1 945 1 820 1 925 1 693 1 750 1 631 1 552 1 384 1 092
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 1 173 1 580 1 774 185 55 372 689 494 1 053
Kortfristiga skulder 913 1 166 909 1 014 762 650 785 775 958 856
Skulder och eget kapital 3 484 4 875 4 698 5 318 3 254 3 030 3 469 3 638 3 396 3 540
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 - 1 300 1 211 989 1 010 873
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 488 406 366 377 309
Utdelning till aktieägare 1 250 0 250 500 500 300 300 300 300 300
Omsättning 4 244 5 599 5 081 4 954 3 799 4 454 4 337 4 010 3 464 3 008
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 326 1 383 1 270 1 164 1 266 1 450 1 347 1 261 1 136 1 003
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 582 561 535 475 570 586 541 461 395 352
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 526 1 205 803 1 313 743 796 1 033 1 098 1 185 906
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -28,05% 8,84% 9,17% 22,51% -12,65% 7,65% 6,77% 11,07% 13,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,78% 15,18% 6,73% 16,77% 11,99% 13,17% 16,46% 18,66% 23,32% 18,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,81% 13,38% 6,22% 19,17% 10,27% 9,17% 14,13% 17,94% 23,25% 22,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,68% 12,35% 12,73% 13,47% 14,29% 16,42% 14,50% 21,01% 8,13% 11,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,89% 43,26% 38,52% 39,61% 59,45% 64,03% 56,28% 50,40% 46,53% 37,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 211,94% 158,58% 170,30% 160,85% 166,01% 209,85% 174,65% 202,58% 128,91% 139,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!