Visa allt om SWCG Swedish Consulting Group AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 441 215 470 864 375 629 279 260 170 644 151 620 156 426 153 898 97 362 32 803
Övrig omsättning 1 653 0 0 0 0 0 0 0 0 2 566
Rörelseresultat (EBIT) 846 -1 056 -1 024 -338 2 487 1 987 802 1 686 1 310 84
Resultat efter finansnetto 1 233 -1 105 -969 -308 2 287 1 809 922 1 734 1 318 85
Årets resultat 832 -226 4 4 1 206 926 449 921 714 53
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 324 16 042 8 012 4 759 2 621 881 835 462 162 180
Omsättningstillgångar 108 608 117 296 91 347 76 677 50 938 48 751 44 859 59 661 32 132 10 665
Tillgångar 125 932 133 338 99 359 81 437 53 560 49 632 45 695 60 122 32 294 10 846
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 440 13 608 6 216 2 212 3 008 6 202 2 814 9 865 4 574 760
Obeskattade reserver 240 0 880 1 908 2 255 1 626 1 131 846 392 55
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 111 252 119 731 92 263 77 317 48 297 41 805 41 750 49 411 27 328 10 031
Skulder och eget kapital 125 932 133 338 99 359 81 437 53 560 49 632 45 695 60 122 32 294 10 846
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 672 509 1 087 825 851 845 870 1 322 936 455
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 822 1 473 1 710 7 170 3 453 3 216 3 988 2 911 1 580 895
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 1 050 750 997 2 979 1 524 1 631 1 968 1 648 928 408
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 800 0 800 0 0 0
Omsättning 442 868 470 864 375 629 279 260 170 644 151 620 156 426 153 898 97 362 35 369
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 5 6 19 10 10 10 10 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 40 110 94 173 62 605 14 698 17 064 15 162 15 643 15 390 19 472 10 934
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 344 546 632 578 583 569 683 604 690 672
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 882 -1 056 -1 024 -256 2 554 2 055 870 1 732 1 329 90
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,30% 25,35% 34,51% 63,65% 12,55% -3,07% 1,64% 58,07% 196,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,08% -0,76% -0,90% -0,34% 4,76% 3,65% 2,04% 2,89% 4,08% 0,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,31% -0,21% -0,24% -0,10% 1,49% 1,20% 0,60% 1,13% 1,35% 0,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 1,61% 0,64% 0,95% 3,04% 5,19% 5,32% 5,03% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,60% -0,52% -0,24% -0,23% 1,55% 4,58% 1,99% 6,66% 4,93% 1,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,62% 10,21% 6,95% 4,54% 8,90% 15,05% 8,09% 17,45% 15,06% 7,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,62% 97,97% 99,01% 99,17% 105,47% 116,62% 107,45% 120,74% 117,58% 106,32%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...