Visa allt om Hemtrevnad Service & Omsorg Väst AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 27 642 26 911 28 232 26 419 30 674 53 382 53 837 53 675 44 764 35 514
Övrig omsättning 587 520 824 750 392 886 923 787 824 347
Rörelseresultat (EBIT) 4 859 3 188 3 317 2 834 3 543 3 556 2 722 2 657 1 245 3 947
Resultat efter finansnetto 4 857 3 186 3 316 2 834 3 543 3 549 2 726 2 675 1 281 3 966
Årets resultat 2 847 1 864 1 935 1 663 2 756 2 760 1 729 3 411 685 2 163
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 291 311 402 331 441 28 60 86 117 57
Omsättningstillgångar 11 588 7 238 6 872 6 200 8 277 8 246 8 467 10 906 9 966 9 164
Tillgångar 11 879 7 549 7 274 6 531 8 718 8 273 8 527 10 992 10 083 9 221
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 011 3 164 3 300 3 365 6 622 3 866 2 506 5 277 3 366 3 381
Obeskattade reserver 3 559 2 337 1 532 700 0 0 0 0 1 710 1 380
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 54 80 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 309 1 994 2 361 2 466 2 096 4 407 6 021 5 715 5 006 4 460
Skulder och eget kapital 11 879 7 549 7 274 6 531 8 718 8 273 8 527 10 992 10 083 9 221
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 32 691 34 189 33 809 29 100 20 947
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 10 798 10 366 10 481 9 193 6 626
Utdelning till aktieägare 0 0 2 000 2 000 4 920 0 1 400 4 500 1 500 700
Omsättning 28 229 27 431 29 056 27 169 31 066 54 268 54 760 54 462 45 588 35 861
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 45 47 52 50 56 127 135 135 111 80
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 614 573 543 528 548 420 399 398 403 444
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 441 442 427 416 411 347 335 336 350 351
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 935 3 287 3 407 2 904 3 597 3 584 2 753 2 687 1 273 3 965
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,72% -4,68% 6,86% -13,87% -42,54% -0,85% 0,30% 19,91% 26,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 40,90% 42,23% 45,60% 43,39% 40,70% 43,00% 31,98% 24,35% 12,73% 43,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,58% 11,85% 11,75% 10,73% 11,57% 6,66% 5,07% 4,99% 2,87% 11,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,56% 98,18% 98,12% 97,82% 98,02% 97,95% 98,17% 98,08% 98,18% 98,09%
Rörelsekapital/omsättning 33,57% 19,49% 15,98% 14,13% 20,15% 7,19% 4,54% 9,67% 11,08% 13,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,97% 66,06% 61,79% 59,88% 75,96% 46,73% 29,39% 48,01% 45,88% 47,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 501,86% 362,99% 291,06% 251,42% 394,90% 187,11% 140,62% 190,83% 199,08% 205,47%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...