Visa allt om Anders Brandts Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 43 715 40 496 44 925 47 916 47 046 42 273 44 899 40 595 43 394 23 694
Övrig omsättning 779 999 1 102 663 918 211 421 258 118 64
Rörelseresultat (EBIT) 2 365 1 209 2 801 1 477 2 442 2 614 3 588 2 150 5 145 1 888
Resultat efter finansnetto 1 666 739 2 223 946 2 008 2 244 3 253 1 816 4 908 1 718
Årets resultat 1 819 575 564 663 1 034 1 034 1 071 1 007 1 210 130
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 966 39 996 38 526 41 580 42 859 34 865 30 944 30 763 18 842 9 549
Omsättningstillgångar 7 474 7 948 7 021 6 258 9 502 8 565 5 611 4 516 6 751 6 202
Tillgångar 45 440 47 944 45 547 47 838 52 361 43 430 36 555 35 279 25 593 15 752
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 170 4 852 4 477 3 912 3 649 3 015 2 781 2 710 1 703 920
Obeskattade reserver 11 147 11 300 11 300 9 800 9 800 9 150 8 200 6 300 5 800 2 450
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 465 15 092 16 195 18 307 22 780 17 835 13 505 14 654 9 313 4 381
Kortfristiga skulder 14 658 16 701 13 576 15 819 16 132 13 430 12 070 11 615 8 777 8 001
Skulder och eget kapital 45 440 47 944 45 547 47 838 52 361 43 430 36 555 35 279 25 593 15 752
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 16 633 20 163 10 194
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 5 559 6 425 2 926
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 400 400 400 300 0 0
Omsättning 44 494 41 495 46 027 48 579 47 964 42 484 45 320 40 853 43 512 23 758
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 34 31 40 49 49 42 48 43 52 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 286 1 306 1 123 978 960 1 007 935 944 835 790
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 537 545 479 494 510 511 511 521 516 439
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 282 5 978 7 866 6 676 7 279 7 380 8 073 5 757 7 323 3 159
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,95% -9,86% -6,24% 1,85% 11,29% -5,85% 10,60% -6,45% 83,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,20% 2,53% 6,15% 3,09% 4,66% 6,02% 9,82% 6,10% 20,11% 12,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,41% 2,99% 6,23% 3,08% 5,19% 6,18% 7,99% 5,30% 11,86% 7,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,08% 76,64% 99,65% 99,65% 99,21% 99,61% 99,76% 99,68% 99,93% 99,28%
Rörelsekapital/omsättning -16,43% -21,61% -14,59% -19,95% -14,09% -11,51% -14,39% -17,49% -4,67% -7,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,71% 28,50% 29,18% 24,16% 21,57% 23,38% 25,10% 21,61% 24,33% 17,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 50,03% 46,78% 51,72% 39,56% 58,90% 63,78% 46,49% 38,88% 76,62% 77,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!