Visa allt om Stefan Ströms Bygg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 42 047 39 692 30 116 25 586 22 709 20 872 17 546 30 807 21 032 18 268
Övrig omsättning 83 94 154 199 2 1 384 0 176 0 54
Rörelseresultat (EBIT) 1 674 1 313 -108 527 868 1 067 198 1 404 1 114 765
Resultat efter finansnetto 1 614 1 252 -148 458 810 1 012 155 1 327 1 065 731
Årets resultat 1 138 924 427 458 618 573 259 658 603 287
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 054 4 017 4 554 4 905 6 242 4 973 3 640 3 126 2 279 1 831
Omsättningstillgångar 10 555 9 654 6 680 5 552 3 493 3 071 4 837 6 648 6 317 3 491
Tillgångar 14 609 13 671 11 234 10 457 9 735 8 044 8 477 9 775 8 596 5 322
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 177 3 664 2 740 2 813 2 354 1 836 2 263 2 004 1 546 1 144
Obeskattade reserver 1 340 1 163 1 083 1 782 1 915 1 904 1 640 1 826 1 355 1 080
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 291 1 146 1 261 1 168 1 557 1 600 1 667 1 798 1 187 655
Kortfristiga skulder 7 801 7 698 6 151 4 694 3 908 2 704 2 907 4 146 4 507 2 444
Skulder och eget kapital 14 609 13 671 11 234 10 457 9 735 8 044 8 477 9 775 8 596 5 322
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 646 525 520
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 242 8 183 6 376 5 946 5 048 4 123 3 676 2 922 2 326 2 574
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 233 3 158 2 495 2 383 2 076 1 549 1 311 1 265 1 008 1 039
Utdelning till aktieägare 800 625 0 500 0 100 1 000 0 200 200
Omsättning 42 130 39 786 30 270 25 785 22 711 22 256 17 546 30 983 21 032 18 322
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 20 17 16 16 13 11 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 002 1 985 1 772 1 599 1 419 1 606 1 595 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 564 585 521 539 477 442 456 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 476 1 868 511 1 093 1 420 1 547 676 1 898 1 521 1 078
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,93% 31,80% 17,70% 12,67% 8,80% 18,96% -43,05% 46,48% 15,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,50% 9,61% -0,81% 5,04% 9,07% 13,26% 2,50% 14,37% 12,98% 14,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,00% 3,31% -0,30% 2,06% 3,89% 5,11% 1,21% 4,56% 5,31% 4,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,51% 44,59% 41,54% 48,25% 52,25% 41,43% 43,66% 29,98% 34,60% 37,22%
Rörelsekapital/omsättning 6,55% 4,93% 1,76% 3,35% -1,83% 1,76% 11,00% 8,12% 8,61% 5,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,75% 33,44% 31,91% 40,19% 39,52% 41,29% 41,79% 35,07% 30,28% 37,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,06% 123,51% 107,15% 118,28% 89,38% 113,57% 164,81% 159,24% 140,16% 139,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!