Visa allt om Norrtälje Bil & Släp AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 15 676 13 666 11 287 11 165 12 343 14 876 14 361 12 194 10 825 9 111
Övrig omsättning 32 9 146 41 95 10 30 94 41 19
Rörelseresultat (EBIT) 2 197 1 387 887 1 114 1 534 1 568 1 468 1 016 171 109
Resultat efter finansnetto 2 196 1 370 887 1 112 1 533 1 567 1 464 1 011 161 98
Årets resultat 1 741 1 087 695 868 1 190 1 218 1 140 804 161 98
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 754 922 1 132 241 329 238 165 106 140 205
Omsättningstillgångar 5 859 3 948 3 321 3 554 3 266 3 671 4 088 3 810 3 218 3 300
Tillgångar 6 613 4 870 4 453 3 795 3 595 3 909 4 253 3 916 3 358 3 505
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 191 2 450 2 063 1 868 2 000 1 810 1 391 1 052 373 212
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 9 23 37
Kortfristiga skulder 3 422 2 420 2 390 1 927 1 595 2 099 2 862 2 856 2 962 3 256
Skulder och eget kapital 6 613 4 870 4 453 3 795 3 595 3 909 4 253 3 916 3 358 3 505
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - 0 - - 2 445 2 134 1 884 1 878
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - - 939 800 654 562
Utdelning till aktieägare 1 250 1 000 700 500 1 000 1 000 800 0 125 0
Omsättning 15 708 13 675 11 433 11 206 12 438 14 886 14 391 12 288 10 866 9 130
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 239 1 952 1 612 1 595 1 763 2 125 2 052 1 742 1 546 1 302
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 541 483 464 452 440 492 493 428 372 358
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 475 1 667 1 019 1 201 1 617 1 634 1 502 1 087 236 174
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,71% 21,08% 1,09% -9,54% -17,03% 3,59% 17,77% 12,65% 18,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,22% 28,48% 19,92% 29,35% 42,73% 40,11% 34,52% 25,97% 5,12% 3,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,02% 10,15% 7,86% 9,98% 12,44% 10,54% 10,22% 8,34% 1,59% 1,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,78% 56,73% 57,85% 61,18% 56,90% 49,71% 49,82% 50,11% 43,45% 49,92%
Rörelsekapital/omsättning 15,55% 11,18% 8,25% 14,57% 13,54% 10,57% 8,54% 7,82% 2,36% 0,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,25% 50,31% 46,33% 49,22% 55,63% 46,30% 32,71% 26,86% 11,11% 6,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,67% 118,43% 95,44% 134,15% 135,67% 125,15% 101,36% 92,79% 66,10% 49,20%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!