Visa allt om Westers Mekaniska AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 3 220 5 408 4 409 9 842 3 741 2 185 2 403 1 853 5 407 5 833
Övrig omsättning 72 42 70 178 277 183 146 776 245 0
Rörelseresultat (EBIT) -322 297 89 1 693 68 -372 99 -260 260 906
Resultat efter finansnetto -337 281 56 1 615 38 -399 72 -296 246 895
Årets resultat 1 197 93 681 68 -179 2 -12 144 366
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 717 842 866 989 1 112 1 133 1 296 1 576 970 1 039
Omsättningstillgångar 1 414 1 979 1 777 5 491 1 137 1 103 629 399 629 1 283
Tillgångar 2 131 2 821 2 643 6 480 2 250 2 235 1 925 1 976 1 599 2 321
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 522 771 574 981 300 233 412 409 422 478
Obeskattade reserver 394 737 708 772 0 30 250 180 465 405
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 394 428 461 555 711 563 864 776 355 391
Kortfristiga skulder 821 886 899 4 173 1 238 1 410 399 609 358 1 048
Skulder och eget kapital 2 131 2 821 2 643 6 480 2 250 2 235 1 925 1 976 1 599 2 321
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 874 733 986 1 280
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 281 195 257 408
Utdelning till aktieägare 0 250 0 500 0 0 0 0 0 200
Omsättning 3 292 5 450 4 479 10 020 4 018 2 368 2 549 2 629 5 652 5 833
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 4 4 4 4 3 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 073 1 803 1 470 2 461 935 546 601 618 1 352 1 167
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 672 599 577 581 394 301 290 311 310 340
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -197 426 212 1 831 223 -184 289 -95 385 1 031
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -40,46% 22,66% -55,20% 163,08% 71,21% -9,07% 29,68% -65,73% -7,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -15,11% 10,53% 3,37% 26,13% 3,02% -16,60% 5,61% -13,16% 16,70% 39,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,00% 5,49% 2,02% 17,20% 1,82% -16,98% 4,49% -14,03% 4,94% 15,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,97% 50,87% 55,98% 52,63% 50,04% 38,49% 69,37% 19,27% 35,73% 59,97%
Rörelsekapital/omsättning 18,42% 20,21% 19,91% 13,39% -2,70% -14,05% 9,57% -11,33% 5,01% 4,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,92% 47,71% 42,61% 24,43% 13,33% 11,47% 31,53% 27,80% 49,07% 33,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 149,57% 204,06% 173,19% 128,80% 39,18% 42,84% 130,83% 48,28% 146,65% 113,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!