Visa allt om Kniven 2 AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 3 344 3 335 3 385 3 346 3 266 3 427 2 443 1 879 3 758 3 695
Övrig omsättning 0 0 0 0 4 000 991 3 100 0 39 500 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 421 1 613 1 325 1 234 5 039 1 866 -11 450 1 740 24 418 2 503
Resultat efter finansnetto 1 003 1 186 876 581 4 574 1 490 -11 669 1 726 23 631 1 793
Årets resultat -442 -571 -627 -622 2 102 3 723 8 761 1 -2 628 1 616
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 605 35 105 33 865 33 877 40 622 48 613 34 525 41 381 17 927 28 917
Omsättningstillgångar 36 0 0 63 57 57 57 26 079 39 115 1 195
Tillgångar 29 641 35 105 33 865 33 940 40 679 48 670 34 582 67 460 57 042 30 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 968 410 481 1 108 9 731 17 628 22 105 13 344 1 743 1 118
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 27 000 27 000 0
Avsättningar (tkr) 3 196 3 377 3 491 3 622 4 113 3 520 2 470 0 0 1 234
Långfristiga skulder 25 412 29 993 28 676 28 128 25 789 26 382 9 100 15 583 28 253 27 528
Kortfristiga skulder 65 1 325 1 217 1 082 1 046 1 140 907 11 533 46 232
Skulder och eget kapital 29 641 35 105 33 865 33 940 40 679 48 670 34 582 67 460 57 042 30 112
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - - - - - 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 - - - - - 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 8 000 10 000 8 200 0 0 1 000
Omsättning 3 344 3 335 3 385 3 346 7 266 4 418 5 543 1 879 43 258 3 695
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 0 - - 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 531 1 613 1 325 1 324 6 814 3 879 -11 212 1 740 24 605 3 315
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,27% -1,48% 1,17% 2,45% -4,70% 40,28% 30,02% -50,00% 1,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,79% 4,72% 3,98% 3,64% 12,59% 3,83% -33,10% 2,74% 42,87% 8,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 42,49% 49,66% 39,79% 36,88% 156,83% 54,45% -468,48% 98,46% 650,69% 70,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,13% 53,58% 43,60% 40,65% 35,85% 28,77% 63,28% 92,66% 87,92% 70,66%
Rörelsekapital/omsättning -0,87% -39,73% -35,95% -30,45% -30,28% -31,60% -34,79% 774,14% 1 039,62% 26,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,27% 1,17% 1,42% 3,26% 23,92% 36,22% 63,92% 51,00% 39,98% 3,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 55,38% 0,00% 0,00% 5,82% 5,45% 5,00% 6,28% 226,13% 85 032,61% 515,09%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!