Visa allt om MD Bryggeriservice AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 14 427 10 453 9 292 9 069 6 448 4 794 5 414 4 776 3 513 3 371
Övrig omsättning 25 191 11 180 23 11 87 24 39 13
Rörelseresultat (EBIT) 3 199 1 997 1 779 2 059 996 487 1 100 532 176 265
Resultat efter finansnetto 3 171 1 940 1 753 2 056 992 482 1 100 528 299 257
Årets resultat 1 859 1 171 960 1 175 765 418 846 519 326 425
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 670 2 368 2 889 0 0 8 22 53 143 207
Omsättningstillgångar 5 813 4 076 3 354 3 323 1 904 1 674 1 826 1 452 1 138 1 155
Tillgångar 8 484 6 444 6 243 3 323 1 904 1 682 1 848 1 505 1 281 1 362
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 018 1 459 1 238 1 278 952 588 970 624 605 529
Obeskattade reserver 2 292 1 481 1 042 530 0 0 70 70 219 351
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 324 1 919 2 648 448 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 850 1 585 1 315 1 067 952 1 094 807 811 457 482
Skulder och eget kapital 8 484 6 444 6 243 3 323 1 904 1 682 1 848 1 505 1 281 1 362
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 762 1 899 1 066 1 133
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 769 781 533 470
Utdelning till aktieägare 1 900 0 950 1 000 850 400 800 500 500 250
Omsättning 14 452 10 644 9 303 9 249 6 471 4 805 5 501 4 800 3 552 3 384
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 10 10 8 6 6 5 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 202 1 045 929 1 134 1 075 799 1 083 955 878 1 124
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 561 566 463 485 491 442 508 536 446 560
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 261 2 135 1 926 2 064 1 001 501 1 123 547 187 277
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 38,02% 12,49% 2,46% 40,65% 34,50% -11,45% 13,36% 35,95% 4,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 37,71% 30,99% 28,50% 61,96% 52,31% 28,95% 59,74% 35,42% 23,81% 19,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,17% 19,10% 19,15% 22,70% 15,45% 10,16% 20,39% 11,16% 8,68% 7,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,71% 91,59% 91,52% 85,32% 85,27% 91,22% 88,92% 91,92% 86,96% 88,16%
Rörelsekapital/omsättning 27,47% 23,83% 21,94% 24,88% 14,76% 12,10% 18,82% 13,42% 19,39% 19,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,86% 40,57% 32,85% 50,90% 50,00% 34,96% 55,44% 45,09% 60,56% 57,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 314,22% 257,16% 255,06% 311,43% 200,00% 153,02% 226,27% 179,04% 249,02% 239,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!