Visa allt om Uddevalla Kontorsutveckling AB
Visa allt om Uddevalla Kontorsutveckling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 248 251 253 148 84 1 404 1 075 307 196 197
Övrig omsättning 54 51 40 35 129 190 72 304 - -
Rörelseresultat (EBIT) -63 118 102 -131 -221 99 9 72 -74 -124
Resultat efter finansnetto -121 58 29 -221 -300 -11 -93 -2 -75 -124
Årets resultat 1 53 23 293 -300 -11 -93 -3 -82 -124
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 307 3 370 3 432 3 495 3 557 3 609 3 672 3 737 6 8
Omsättningstillgångar 209 272 157 62 96 249 327 160 163 123
Tillgångar 3 516 3 642 3 589 3 557 3 653 3 858 3 999 3 898 169 132
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 175 174 121 99 -194 105 116 109 111 104
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 540 3 490 3 592 0 0
Kortfristiga skulder 342 468 468 458 847 213 393 196 56 28
Skulder och eget kapital 3 516 3 642 3 589 3 557 3 653 3 858 3 999 3 898 169 132
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 47 0 - 11 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 482 262 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 26 173 112 15 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 302 302 293 183 213 1 594 1 147 611 196 197
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - 0 1 2 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 84 702 1 075 307 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 83 408 458 40 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 180 164 -69 -169 162 74 131 -71 -121
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,20% -0,79% 70,95% 76,19% -94,02% 30,60% 250,16% 56,63% -0,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,79% 3,24% 2,84% -3,68% -6,00% 2,62% 0,23% 1,85% -43,79% -93,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -25,40% 47,01% 40,32% -88,51% -260,71% 7,19% 0,84% 23,45% -37,76% -62,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,62% 88,03% 89,21% 54,07% 53,57% 28,93%
Rörelsekapital/omsättning -53,63% -78,09% -122,92% -267,57% -894,05% 2,56% -6,14% -11,73% 54,59% 48,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,98% 4,78% 3,37% 2,78% -5,31% 2,72% 2,90% 2,80% 66,11% 78,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 61,11% 58,12% 33,55% 13,54% 11,33% 116,90% 83,21% 81,63% 291,07% 439,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...