Visa allt om Parfymeri Helena Strömblad AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 6 817 6 798 6 719 7 023 6 873 6 618 6 318 6 139 6 375 6 176
Övrig omsättning 94 72 71 75 90 89 90 72 72 36
Rörelseresultat (EBIT) 938 1 134 1 182 1 231 1 055 979 886 761 937 873
Resultat efter finansnetto 936 1 131 1 180 1 244 1 070 977 895 759 939 893
Årets resultat 740 884 923 967 833 754 696 763 910 495
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 617 4 377 4 137 3 622 3 426 3 228 2 580 1 950 1 820 1 511
Omsättningstillgångar 2 748 3 540 3 202 3 176 2 630 2 403 2 646 2 875 2 638 2 469
Tillgångar 8 365 7 917 7 339 6 797 6 056 5 631 5 226 4 825 4 458 3 980
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 758 7 318 6 734 6 111 5 444 4 911 4 657 4 161 3 554 2 799
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 222 454
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 607 599 605 686 612 720 569 665 682 727
Skulder och eget kapital 8 365 7 917 7 339 6 797 6 056 5 631 5 226 4 825 4 458 3 980
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 429 435
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 884 939 504 530
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 493 471 450 464
Utdelning till aktieägare 300 300 0 300 300 300 500 0 0 0
Omsättning 6 911 6 870 6 790 7 098 6 963 6 707 6 408 6 211 6 447 6 212
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 272 2 266 2 240 2 341 2 291 2 206 2 106 2 046 2 125 2 059
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 528 487 488 529 539 499 460 472 464 480
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 938 1 134 1 182 1 231 1 055 979 886 761 938 874
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,28% 1,18% -4,33% 2,18% 3,85% 4,75% 2,92% -3,70% 3,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,21% 14,32% 16,11% 18,35% 17,72% 17,39% 17,16% 15,81% 21,11% 22,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,76% 16,68% 17,59% 17,76% 15,61% 14,79% 14,20% 12,43% 14,76% 14,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,84% 46,00% 46,30% 47,76% 46,78% 44,91% 43,48% 43,51% 45,07% 46,42%
Rörelsekapital/omsättning 31,41% 43,26% 38,65% 35,45% 29,36% 25,43% 32,87% 36,00% 30,68% 28,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,74% 92,43% 91,76% 89,91% 89,89% 87,21% 89,11% 86,24% 83,61% 78,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 277,27% 418,03% 352,07% 292,27% 262,42% 181,67% 280,32% 274,14% 259,09% 226,13%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!