Visa allt om Trygghandel Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 22 524 18 873 14 492 13 092 13 913 13 564 9 906 6 684 3 595 4 783
Övrig omsättning 480 211 333 588 502 221 200 223 238 233
Rörelseresultat (EBIT) 2 934 1 939 1 619 537 1 107 1 605 892 971 -708 -253
Resultat efter finansnetto 2 865 1 875 1 415 -12 1 070 1 549 784 844 -870 -433
Årets resultat 1 687 1 100 539 0 621 1 164 784 844 -870 -433
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 234 303 647 633 317 88 121 88 88 112
Omsättningstillgångar 14 272 8 386 7 857 6 347 6 131 4 764 3 495 2 241 1 550 3 055
Tillgångar 14 506 8 689 8 503 6 980 6 448 4 852 3 615 2 329 1 637 3 167
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 252 3 066 2 860 2 320 2 398 2 054 890 106 -738 131
Obeskattade reserver 1 798 1 098 628 338 500 230 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 940 1 294 1 648 1 381 615 429 1 183 1 384 1 443 1 904
Kortfristiga skulder 8 515 3 231 3 367 2 940 2 936 2 138 1 542 839 932 1 131
Skulder och eget kapital 14 506 8 689 8 503 6 980 6 448 4 852 3 615 2 329 1 637 3 167
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 234 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 239 234 225 311
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 84 87 86 84 83
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 004 19 084 14 825 13 680 14 415 13 785 10 106 6 907 3 833 5 016
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 262 18 873 7 246 6 546 6 957 13 564 9 906 6 684 3 595 4 783
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 393 489 427 432 418 321 326 322 338 404
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 993 1 965 1 625 555 1 116 1 605 893 971 -691 -234
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,35% 30,23% 10,69% -5,90% 2,57% 36,93% 48,20% 85,92% -24,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,23% 22,32% 17,52% 1,69% 17,17% 33,08% 24,70% 41,73% -43,19% -7,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,03% 10,27% 10,28% 0,90% 7,96% 11,83% 9,01% 14,54% -19,67% -5,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,34% 51,05% 53,42% 43,79% 46,39% 41,93% 45,01% 60,85% 54,69% 62,58%
Rörelsekapital/omsättning 25,56% 27,31% 30,98% 26,02% 22,96% 19,36% 19,72% 20,98% 17,19% 40,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,19% 45,14% 39,40% 37,01% 43,24% 46,03% 24,62% 4,55% -45,08% 4,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,60% 65,37% 57,23% 48,13% 73,60% 60,76% 73,67% 122,41% 63,20% 140,85%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...