Visa allt om Ridestore AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2018 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 974 823 597 382 579 860 320 529 187 929 101 341 88 618 83 551 71 861 56 561
Övrig omsättning 26 604 20 043 17 213 3 633 134 329 603 19 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 336 373 111 249 132 180 65 550 30 314 3 395 4 222 918 1 507 1 676
Resultat efter finansnetto 335 392 111 143 130 381 65 119 30 041 3 012 3 773 176 690 1 183
Årets resultat 199 090 65 702 76 632 37 994 17 810 2 475 2 061 763 9 585
Balansräkningar (tkr)
2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 462 5 544 7 486 27 412 12 184 3 913 3 816 3 973 13 252 12 742
Omsättningstillgångar 602 640 345 139 241 154 112 242 43 064 31 545 26 684 27 603 23 769 16 804
Tillgångar 607 102 350 684 248 639 139 655 55 248 35 458 30 500 31 576 37 021 29 546
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 255 150 155 060 89 358 52 726 26 233 8 423 5 948 3 886 3 123 3 114
Obeskattade reserver 169 598 85 357 58 086 25 459 9 177 2 044 2 225 1 195 2 002 1 342
Avsättningar (tkr) 10 170 1 184 1 117 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 000 29 305 18 382 4 025 263 921 1 447 1 974 6 749 7 538
Kortfristiga skulder 162 184 79 777 81 696 57 444 19 575 24 071 20 880 24 521 25 146 17 552
Skulder och eget kapital 607 102 350 684 248 639 139 655 55 248 35 458 30 500 31 576 37 021 29 546
Löner & utdelning (tkr)
2022-03
2021-03
2020-03
2019-03
2018-03
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 697 1 698 1 451 630 - - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 21 231 17 309 12 166 8 229 - - 9 956 10 235 8 719 6 065
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 370 7 955 5 300 3 634 - - 3 297 3 014 2 614 1 794
Utdelning till aktieägare 0 99 000 0 40 000 4 000 0 0 0 0 0
Omsättning 1 001 427 617 425 597 073 324 162 188 063 101 670 89 221 83 570 71 861 56 561
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 37 39 31 28 29 32 33 33 31 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 26 347 15 317 18 705 11 447 6 480 3 167 2 685 2 532 2 318 3 327
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 919 704 633 465 454 414 413 397 382 490
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 337 807 112 648 132 477 65 815 30 620 3 662 4 487 1 197 2 590 1 985
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 63,18% 3,02% 80,91% 70,56% - 14,36% 6,06% 16,27% 27,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 55,56% 31,82% 53,16% 47,01% 55,04% 9,85% 14,19% 3,12% 4,07% 5,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,60% 18,68% 22,80% 20,48% 16,18% 3,44% 4,88% 1,18% 2,10% 2,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,74% 64,30% 64,04% 48,48% 44,08% 39,04% 38,49% 35,08% 37,21% 45,97%
Rörelsekapital/omsättning 45,18% 44,42% 27,50% 17,10% 12,50% 7,38% 6,55% 3,69% -1,92% -1,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,82% 63,20% 54,16% 51,97% 60,44% 28,25% 25,19% 15,26% 12,65% 13,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 248,61% 250,51% 149,29% 113,17% 96,02% 17,46% 14,46% 20,45% 15,15% 16,23%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!