Visa allt om Knipe Entreprenad AB
Visa allt om Knipe Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 505 3 967 3 238 2 976 3 059 2 265 1 632 850 1 821 1 520
Övrig omsättning 133 71 98 355 23 - 1 - 137 -
Rörelseresultat (EBIT) 800 181 226 183 261 265 192 -107 104 231
Resultat efter finansnetto 786 155 195 141 225 236 158 -157 52 223
Årets resultat 408 118 108 100 127 108 65 -88 28 119
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 601 514 549 757 704 610 571 766 963 245
Omsättningstillgångar 1 676 1 122 1 152 1 158 863 554 377 172 309 399
Tillgångar 2 276 1 636 1 701 1 915 1 567 1 164 948 938 1 272 643
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 779 470 452 424 323 256 149 84 172 219
Obeskattade reserver 560 299 299 243 238 187 93 0 70 57
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 203 94 219 403 391 272 377 546 581 0
Kortfristiga skulder 736 772 730 845 615 448 329 308 449 367
Skulder och eget kapital 2 276 1 636 1 701 1 915 1 567 1 164 948 938 1 272 643
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 210 180 120 120 170 110
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 386 426 246 359 27 77 78 89 67 20
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 169 192 98 116 46 49 41 48 61 39
Utdelning till aktieägare 200 100 0 80 0 60 0 0 0 75
Omsättning 5 638 4 038 3 336 3 331 3 082 2 265 1 633 850 1 958 1 520
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 505 1 984 3 238 2 976 3 059 2 265 1 632 850 1 821 1 520
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 555 313 333 476 283 306 239 257 299 169
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 023 421 434 389 481 498 410 109 299 294
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 38,77% 22,51% 8,80% -2,71% 35,06% 38,79% 92,00% -53,32% 19,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,15% 11,06% 13,35% 9,56% 16,66% 22,77% 20,25% -11,41% 8,18% 35,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,53% 4,56% 7,01% 6,15% 8,53% 11,70% 11,76% -12,59% 5,71% 15,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,37% 26,72% 26,81% 25,71% 29,09% 41,06% 44,85% 54,94% 41,95% 51,78%
Rörelsekapital/omsättning 17,08% 8,82% 13,03% 10,52% 8,11% 4,68% 2,94% -16,00% -7,69% 2,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,42% 42,98% 40,28% 31,49% 31,81% 33,83% 22,95% 8,96% 17,48% 40,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 227,72% 131,09% 157,81% 137,04% 140,33% 123,66% 112,77% 48,05% 67,04% 108,72%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...