Visa allt om Multi Purpose Ceiling AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 4 666 5 059 2 790 3 225 2 406 3 466 2 476 4 171 5 250 5 094
Övrig omsättning 117 - - 75 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 559 688 48 444 70 295 3 385 312 293
Resultat efter finansnetto 564 682 44 438 69 295 7 386 310 286
Årets resultat 301 396 32 295 52 228 105 285 226 157
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 163 0 0 0 0 0 9 41 89 164
Omsättningstillgångar 2 151 2 184 1 424 1 773 1 199 1 674 1 375 1 239 960 1 407
Tillgångar 2 314 2 184 1 424 1 773 1 199 1 674 1 384 1 280 1 049 1 571
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 228 1 227 1 030 1 199 904 1 006 778 816 658 559
Obeskattade reserver 476 300 128 128 70 70 70 210 210 210
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 224 0 0 91 0 0 0 0 178
Kortfristiga skulder 610 433 265 447 134 597 535 254 181 624
Skulder och eget kapital 2 314 2 184 1 424 1 773 1 199 1 674 1 384 1 280 1 049 1 571
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 718 - 382 464 578
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 410 447 0 685 405 171 155
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 163 192 233 248 239 238 233
Utdelning till aktieägare 0 300 200 200 0 155 0 143 127 127
Omsättning 4 783 5 059 2 790 3 300 2 406 3 466 2 476 4 171 5 250 5 094
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 3 3 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 666 5 059 2 790 3 225 1 203 1 155 825 1 043 1 750 1 698
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 500 564 516 573 320 320 311 256 291 322
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 565 688 48 444 70 304 34 433 387 368
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,77% 81,33% -13,49% 34,04% -30,58% 39,98% -40,64% -20,55% 3,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,59% 31,50% 3,37% 25,10% 5,84% 17,62% 0,51% 30,23% 29,74% 18,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,19% 13,60% 1,72% 13,80% 2,91% 8,51% 0,28% 9,28% 5,94% 5,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,73% 35,64% 34,41% 42,05% 48,50% 51,56% 60,54% 49,84% 33,52% 36,45%
Rörelsekapital/omsättning 33,03% 34,61% 41,54% 41,12% 44,26% 31,07% 33,93% 23,62% 14,84% 15,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,11% 66,90% 79,34% 73,26% 79,95% 63,36% 59,94% 75,84% 77,48% 45,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 297,87% 422,63% 317,74% 261,97% 481,34% 162,31% 135,51% 421,26% 366,30% 214,74%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...