Visa allt om Syrmans El Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 19 217 11 291 10 542 15 076 12 441 13 316 3 392 8 956 8 624 4 174
Övrig omsättning 123 3 118 0 0 0 0 0 0 44 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 001 4 281 981 2 354 1 892 2 145 799 1 547 822 453
Resultat efter finansnetto 2 839 3 232 662 2 069 1 550 1 794 -629 1 375 819 457
Årets resultat 2 005 4 026 180 959 667 814 -257 785 536 366
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 283 4 257 5 509 976 788 235 677 105 140 33
Omsättningstillgångar 2 222 1 703 1 545 3 880 3 683 3 066 952 2 611 3 038 1 526
Tillgångar 5 504 5 960 7 054 4 856 4 471 3 301 1 630 2 716 3 178 1 559
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 105 4 206 1 230 1 450 1 291 924 691 1 147 1 062 826
Obeskattade reserver 508 0 1 761 1 761 1 092 560 0 635 328 250
Avsättningar (tkr) 72 0 1 678 663 383 200 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 570 660 1 298 473 817 100 365 1 0 0
Kortfristiga skulder 1 250 1 095 1 087 509 888 1 516 575 933 1 788 483
Skulder och eget kapital 5 504 5 960 7 054 4 856 4 471 3 301 1 630 2 716 3 178 1 559
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 702 422
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - - 905 515 1 095 111 207
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - - 775 280 533 274 207
Utdelning till aktieägare 0 0 350 400 200 300 300 200 400 300
Omsättning 19 340 14 409 10 542 15 076 12 441 13 316 3 392 8 956 8 668 4 174
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 2 1 1 1 - 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 406 3 764 3 514 7 538 12 441 13 316 3 392 - 4 312 2 087
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 062 1 084 988 1 241 1 732 1 686 567 - 563 426
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 225 4 575 1 275 2 446 1 990 2 180 834 1 582 859 484
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 70,20% 7,10% -30,07% 21,18% -6,57% 292,57% -62,13% 3,85% 106,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 57,69% 71,83% 17,34% 48,48% 42,32% 69,07% 49,14% 57,25% 26,18% 29,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,52% 37,92% 11,60% 15,61% 15,21% 17,12% 23,61% 17,36% 9,65% 11,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,26% 57,13% 48,47% 36,42% 34,64% 32,28% 49,29% 40,73% 27,26% 39,75%
Rörelsekapital/omsättning 5,06% 5,38% 4,34% 22,36% 22,47% 11,64% 11,11% 18,74% 14,49% 24,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,44% 70,57% 36,91% 58,15% 47,93% 41,22% 42,39% 60,47% 41,02% 64,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 177,76% 155,53% 139,37% 756,39% 414,75% 202,24% 165,57% 279,85% 169,91% 315,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!