Visa allt om Nordic Re-Finance AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 148 539 95 821 60 850 58 091 56 542 51 117 50 628 24 325 21 816 10 685
Övrig omsättning 13 817 2 855 858 18 853 1 300 42 465 248 614 2 032
Rörelseresultat (EBIT) 57 985 33 118 24 719 41 105 25 719 22 929 22 220 8 522 11 745 4 414
Resultat efter finansnetto 40 529 23 660 24 281 41 052 24 754 21 354 20 512 6 659 10 587 3 542
Årets resultat 22 516 -2 615 2 865 14 460 18 762 13 529 14 435 3 230 4 244 188
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 706 378 497 854 146 695 125 562 120 640 116 540 116 292 102 267 43 040 24 797
Omsättningstillgångar 77 252 46 900 30 423 34 455 14 053 19 120 21 457 13 736 13 366 2 709
Tillgångar 783 631 544 755 177 118 160 017 134 693 135 660 137 749 116 003 56 407 27 506
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 872 41 356 40 912 60 047 58 087 49 326 45 797 28 862 17 132 888
Obeskattade reserver 114 467 94 790 68 552 55 060 22 620 21 720 17 720 15 720 13 270 8 065
Avsättningar (tkr) 30 230 33 238 0 0 5 847 4 035 2 390 800 0 0
Långfristiga skulder 447 895 322 896 31 471 21 785 25 745 35 595 47 740 51 633 16 080 12 018
Kortfristiga skulder 127 166 52 474 36 183 23 125 22 393 24 985 24 102 18 988 9 925 6 535
Skulder och eget kapital 783 631 544 755 177 118 160 017 134 693 135 660 137 749 116 003 56 407 27 506
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 244 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 983 901 431 304 298 155 0 - - 89
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 756 307 128 110 94 48 117 0 - 28
Utdelning till aktieägare 0 0 0 22 000 12 500 0 10 000 2 500 4 000 0
Omsättning 162 356 98 676 61 708 76 944 57 842 51 159 51 093 24 573 22 430 12 717
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 2 1 1 1 1 1 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 37 135 47 911 60 850 58 091 56 542 51 117 50 628 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 711 654 616 451 411 213 381 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 100 161 56 256 39 391 55 919 39 446 34 839 34 583 14 841 15 562 7 181
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 55,02% 57,47% 4,75% 2,74% 10,61% 0,97% 108,13% 11,50% 104,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,40% 6,12% 14,36% 26,22% 19,30% 16,96% 16,20% 7,37% 20,86% 16,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 39,03% 34,81% 41,80% 72,21% 45,97% 45,01% 44,08% 35,12% 53,94% 41,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 75,39% 76,93% 77,92% 79,06% 80,99% 76,64% 81,09% 66,40%
Rörelsekapital/omsättning -33,60% -5,82% -9,47% 19,50% -14,75% -11,47% -5,22% -21,59% 15,77% -35,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,54% 21,16% 53,29% 64,36% 56,22% 48,85% 43,28% 35,45% 48,72% 26,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 56,78% 79,85% 71,22% 137,05% 54,03% 69,49% 83,71% 59,25% 118,07% 25,60%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!