Visa allt om Gagnefs Grund och Markarbeten AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 25 863 22 444 24 274 22 235 17 161 17 563 18 200 17 386 10 517 11 711
Övrig omsättning 1 091 88 5 181 7 0 428 27 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 057 1 169 5 751 -89 271 417 499 58 -161 549
Resultat efter finansnetto 967 1 063 5 615 -242 144 310 457 33 -207 497
Årets resultat 97 661 2 299 28 261 81 196 93 -97 292
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 322 5 461 5 956 4 739 5 099 5 740 3 232 1 312 1 684 1 994
Omsättningstillgångar 6 432 4 767 6 444 3 619 3 395 2 388 2 749 3 111 1 643 1 642
Tillgångar 11 754 10 228 12 400 8 358 8 494 8 128 5 981 4 423 3 326 3 637
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 633 2 336 3 075 975 1 147 986 905 809 716 913
Obeskattade reserver 4 006 3 168 2 949 296 566 759 568 368 476 636
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 326 2 336 2 900 4 507 3 850 4 310 193 294 406 642
Kortfristiga skulder 3 789 2 388 3 476 2 580 2 931 2 073 4 314 2 952 1 728 1 446
Skulder och eget kapital 11 754 10 228 12 400 8 358 8 494 8 128 5 981 4 423 3 326 3 637
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 - 2 199 1 844 1 485 1 543
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 - 844 1 313 532 589
Utdelning till aktieägare 1 000 800 400 0 0 100 0 0 0 0
Omsättning 26 954 22 532 29 455 22 242 17 161 17 991 18 227 17 386 10 517 11 711
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 12 12 12 10 9 7 7 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 847 1 870 2 023 1 853 1 716 1 951 2 600 2 484 2 103 2 342
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 449 442 436 445 401 476 456 373 405 431
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 736 2 209 6 652 704 969 1 090 792 574 400 1 056
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,23% -7,54% 9,17% 29,57% -2,29% -3,50% 4,68% 65,31% -10,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,99% 11,43% 46,38% -1,06% 3,19% 5,13% 8,36% 1,31% -4,84% 15,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,09% 5,21% 23,69% -0,40% 1,58% 2,37% 2,75% 0,33% -1,53% 4,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,94% 62,92% 57,04% 55,48% 56,58% 39,00% 30,22% 23,96% 30,27% 32,41%
Rörelsekapital/omsättning 10,22% 10,60% 12,23% 4,67% 2,70% 1,79% -8,60% 0,91% -0,81% 1,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,48% 47,00% 43,35% 14,43% 18,70% 19,41% 22,54% 24,78% 32,69% 37,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 169,75% 199,62% 185,39% 121,86% 115,83% 110,42% 63,72% 105,39% 87,79% 101,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!