Visa allt om Sportbaren på Stortorget AB
Visa allt om Sportbaren på Stortorget AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 18 697 17 862 19 306 21 318 22 598 21 200 19 104 18 307 19 253 16 899
Övrig omsättning 587 514 282 217 268 186 191 123 144 141
Rörelseresultat (EBIT) 785 -499 14 630 1 173 1 086 -61 1 194 1 217 413
Resultat efter finansnetto 786 -496 14 613 1 114 995 -135 1 159 1 163 318
Årets resultat 620 101 5 159 592 218 -42 118 0 76
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 101 470 1 416 2 206 3 021 3 949 4 977 1 161 1 313 1 647
Omsättningstillgångar 4 232 2 803 2 540 3 169 2 444 1 210 1 172 1 960 2 091 1 793
Tillgångar 4 333 3 273 3 956 5 375 5 465 5 159 6 149 3 121 3 404 3 440
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 376 756 655 650 991 399 182 224 106 106
Obeskattade reserver 767 780 1 413 1 413 1 011 711 0 93 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 85 425 765 1 105 57 397 737
Kortfristiga skulder 2 190 1 737 1 888 3 227 3 038 3 283 4 863 2 748 2 901 2 597
Skulder och eget kapital 4 333 3 273 3 956 5 375 5 465 5 159 6 149 3 121 3 404 3 440
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 957 769 657 631
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 4 993 4 565 4 762 5 240 5 910 5 662 4 669 4 255 4 437 3 989
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 748 1 389 1 469 1 779 1 852 1 781 1 784 1 502 1 696 1 740
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0
Omsättning 19 284 18 376 19 588 21 535 22 866 21 386 19 295 18 430 19 397 17 040
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 15 16 20 22 22 22 19 19 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 169 1 191 1 207 1 066 1 027 964 868 964 1 013 939
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 425 399 392 353 355 339 347 351 365 355
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 154 447 960 1 639 2 171 2 146 904 1 818 1 747 904
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,67% -7,48% -9,44% -5,66% 6,59% 10,97% 4,35% -4,91% 13,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,14% -15,18% 0,53% 11,93% 21,52% 21,09% -0,99% 38,29% 35,81% 12,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,20% -2,78% 0,11% 3,01% 5,20% 5,13% -0,32% 6,53% 6,33% 2,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,73% 67,14% 67,48% 68,71% 70,13% 70,90% 70,62% 71,32% 69,21% 68,05%
Rörelsekapital/omsättning 10,92% 5,97% 3,38% -0,27% -2,63% -9,78% -19,32% -4,30% -4,21% -4,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,56% 41,69% 44,42% 32,60% 31,77% 17,89% 2,96% 9,37% 3,11% 3,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 171,05% 137,08% 108,58% 82,46% 65,70% 22,94% 14,89% 59,53% 59,08% 61,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...