Visa allt om Biless Servicepartner TC AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 17 638 17 626 18 700 18 328 15 643 14 286 13 277 12 099 11 018 7 941
Övrig omsättning 444 109 0 0 35 52 9 56 80 0
Rörelseresultat (EBIT) 861 1 204 500 1 029 708 590 317 634 -305 -300
Resultat efter finansnetto 812 1 203 498 1 030 708 586 299 607 -342 -312
Årets resultat 439 776 212 579 389 379 219 339 -292 0
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 497 339 161 242 100 185 339 551 612 792
Omsättningstillgångar 4 125 4 938 4 620 4 856 3 691 3 032 2 858 2 088 1 864 1 978
Tillgångar 7 622 5 278 4 781 5 098 3 791 3 218 3 197 2 639 2 476 2 770
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 371 932 655 1 043 1 264 1 075 896 677 337 629
Obeskattade reserver 1 481 1 237 1 032 815 535 336 249 244 0 50
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 250 0 0 0 0 0 0 149 349 550
Kortfristiga skulder 2 520 3 110 3 094 3 240 1 992 1 807 2 052 1 570 1 790 1 541
Skulder och eget kapital 7 622 5 278 4 781 5 098 3 791 3 218 3 197 2 639 2 476 2 770
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 3 849 3 375 2 988 3 216 2 284
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 571 1 220 1 133 1 392 861
Utdelning till aktieägare 0 0 500 600 800 200 200 0 0 0
Omsättning 18 082 17 735 18 700 18 328 15 678 14 338 13 286 12 155 11 098 7 941
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 11 11 10 9 12 9 12 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 764 1 763 1 700 1 666 1 564 1 587 1 106 1 344 918 1 134
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 546 535 530 530 544 578 389 464 380 454
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 026 1 305 581 1 092 755 813 552 854 -87 -70
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,07% -5,74% 2,03% 17,16% 9,50% 7,60% 9,74% 9,81% 38,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,30% 22,83% 10,46% 20,20% 18,68% 18,33% 9,92% 24,10% -12,20% -10,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,88% 6,84% 2,67% 5,62% 4,53% 4,13% 2,39% 5,26% -2,74% -3,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,00% 53,59% 48,44% 51,70% 53,83% 55,75% 55,74% 57,00% 55,95% 54,98%
Rörelsekapital/omsättning 9,10% 10,37% 8,16% 8,82% 10,86% 8,57% 6,07% 4,28% 0,67% 5,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,14% 35,94% 30,54% 32,93% 44,35% 41,55% 34,10% 32,87% 13,61% 24,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,09% 135,56% 129,09% 120,80% 134,59% 127,67% 105,07% 92,55% 78,94% 99,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!