Visa allt om AB Grönstedts Entreprenad

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 10 239 9 702 11 148 11 124 12 048 9 563 6 088 5 573 4 941 4 986
Övrig omsättning 1 079 276 913 332 219 557 240 113 53 23
Rörelseresultat (EBIT) 1 410 -290 958 740 2 050 1 480 697 245 122 1 003
Resultat efter finansnetto 1 264 -450 800 601 1 979 1 413 647 183 36 974
Årets resultat 752 9 609 459 1 085 445 229 79 15 543
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 438 9 402 10 607 11 195 10 344 4 724 2 967 2 693 2 740 2 956
Omsättningstillgångar 3 137 2 177 3 035 2 232 1 689 989 1 390 839 990 1 332
Tillgångar 11 574 11 580 13 642 13 427 12 033 5 713 4 357 3 532 3 730 4 288
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 596 1 905 2 056 1 642 1 483 1 108 1 167 1 087 1 158 1 273
Obeskattade reserver 1 862 1 562 2 035 2 035 2 035 1 462 637 289 240 240
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 832 5 658 6 651 7 166 6 468 1 668 1 053 952 1 090 1 498
Kortfristiga skulder 2 284 2 455 2 900 2 584 2 047 1 475 1 501 1 203 1 241 1 277
Skulder och eget kapital 11 574 11 580 13 642 13 427 12 033 5 713 4 357 3 532 3 730 4 288
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 - 228 395 110
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 2 774 1 930 1 150 917 568 598
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 050 720 497 449 407 302
Utdelning till aktieägare 0 0 70 130 0 160 0 0 0 0
Omsättning 11 318 9 978 12 061 11 456 12 267 10 120 6 328 5 686 4 994 5 009
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 8 8 7 7 5 3 3 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 463 1 213 1 394 1 589 1 721 1 913 2 029 1 858 1 235 1 662
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 609 563 577 602 541 523 574 557 403 345
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 592 1 822 3 009 2 255 3 478 2 785 1 705 1 338 1 084 1 947
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,53% -12,97% 0,22% -7,67% 25,99% 57,08% 9,24% 12,79% -0,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,18% -2,47% 7,02% 5,51% 17,04% 25,92% 16,04% 6,94% 3,30% 23,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,77% -2,95% 8,59% 6,65% 17,02% 15,49% 11,48% 4,40% 2,49% 20,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,58% 91,70% 90,63% 88,86% 80,98% 74,93% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,33% -2,87% 1,21% -3,16% -2,97% -5,08% -1,82% -6,53% -5,08% 1,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,98% 26,97% 26,71% 24,05% 25,52% 39,36% 38,19% 36,81% 35,79% 33,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,35% 88,68% 104,66% 86,38% 82,51% 67,05% 92,60% 69,74% 79,77% 104,31%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...