Visa allt om Sandvikens Elektriska AB
Visa allt om Sandvikens Elektriska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 6 310 7 158 8 373 6 555 5 551 6 948 6 181 5 986 9 020 8 897
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 817 55 501 624 -233 194 124 153 91 978
Resultat efter finansnetto 901 296 426 -92 -183 241 126 156 190 982
Årets resultat 134 122 316 -12 14 166 149 114 141 502
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 584 1 417 59 381 337 310 282 194 223 155
Omsättningstillgångar 1 921 1 915 2 739 2 314 2 433 2 269 2 074 2 184 2 866 2 398
Tillgångar 3 505 3 333 2 797 2 695 2 770 2 579 2 356 2 378 3 090 2 553
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 308 339 668 352 469 561 605 562 867 726
Obeskattade reserver 366 116 30 30 110 318 263 315 315 310
Avsättningar (tkr) 1 560 1 380 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 272 1 498 2 099 2 313 2 191 1 701 1 488 1 502 1 907 1 517
Skulder och eget kapital 3 505 3 333 2 797 2 695 2 770 2 579 2 356 2 378 3 090 2 553
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 870 765 1 055
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 509 2 657 2 034 2 160 2 664 2 028 1 341 1 343 1 171
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 281 1 290 1 057 1 066 1 214 1 031 1 074 1 084 971
Utdelning till aktieägare 158 165 452 0 105 105 105 105 105 315
Omsättning 6 310 7 158 8 373 6 555 5 551 6 948 6 181 5 986 9 020 8 897
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 8 7 7 7 7 7 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 052 895 1 196 936 793 993 883 748 1 128 1 112
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 522 481 571 449 469 564 448 420 401 413
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 830 77 523 640 -218 209 155 189 123 1 008
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,85% -14,51% 27,73% 18,09% -20,11% 12,41% 3,26% -33,64% 1,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,82% 8,91% 15,37% -3,15% -6,53% 9,77% 8,45% 6,73% 6,54% 38,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,34% 4,15% 5,14% -1,30% -3,26% 3,63% 3,22% 2,67% 2,24% 11,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,33% 66,26% 61,50% 72,10% 65,59% 69,63% 63,58% 72,34% 61,93% 67,57%
Rörelsekapital/omsättning 10,29% 5,83% 7,64% 0,02% 4,36% 8,18% 9,48% 11,39% 10,63% 9,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,93% 12,89% 24,72% 13,93% 19,86% 30,84% 33,91% 33,40% 35,40% 37,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 139,54% 115,09% 116,72% 74,45% 87,40% 108,64% 124,19% 111,78% 118,20% 147,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...