Visa allt om Nätstruktur Skogaholm AB
Visa allt om Nätstruktur Skogaholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 384 1 238 1 357 1 180 1 097 1 091 931 1 417 1 191 1 109
Övrig omsättning - - - 1 - - 44 45 - -
Rörelseresultat (EBIT) 222 47 237 114 74 23 98 39 10 70
Resultat efter finansnetto 222 45 237 113 76 25 99 38 15 72
Årets resultat 132 56 146 77 37 9 92 27 7 49
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 6 21 39 58 47 0 4 8 13
Omsättningstillgångar 727 725 792 658 547 509 573 708 453 619
Tillgångar 727 731 812 697 604 556 573 712 461 632
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 297 284 369 323 246 208 239 148 121 154
Obeskattade reserver 186 137 170 123 116 93 83 112 113 114
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 244 309 274 251 242 254 251 453 228 364
Skulder och eget kapital 727 731 812 697 604 556 573 712 461 632
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 332 492 373 387
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 90 - -
Löner till övriga anställda - 491 458 426 414 396 13 153 43 15
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 281 249 240 236 230 212 302 251 217
Utdelning till aktieägare 150 120 140 100 0 0 40 0 0 40
Omsättning 1 384 1 238 1 357 1 181 1 097 1 091 975 1 462 1 191 1 109
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 692 619 1 357 1 180 549 1 091 931 709 596 555
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 427 411 764 726 349 665 591 508 375 345
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 228 62 255 133 89 29 102 44 15 75
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,79% -8,77% 15,00% 7,57% 0,55% 17,19% -34,30% 18,98% 7,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,54% 6,43% 29,19% 16,50% 12,58% 4,50% 17,28% 5,48% 3,47% 11,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,04% 3,80% 17,46% 9,75% 6,93% 2,29% 10,63% 2,75% 1,34% 6,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 98,30% 100,00% 98,73% 100,00% 87,99% 99,25% 100,00% 88,75% 91,34%
Rörelsekapital/omsättning 34,90% 33,60% 38,17% 34,49% 27,80% 23,37% 34,59% 18,00% 18,89% 22,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,81% 53,47% 61,77% 60,11% 54,88% 49,74% 52,39% 32,38% 43,90% 37,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 297,95% 234,63% 289,05% 262,15% 226,03% 200,39% 228,29% 156,29% 198,68% 170,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...