Visa allt om Lekmer AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 159 748 169 121 192 161 291 674 418 181 502 597 501 839 481 859 483 972 316 959
Övrig omsättning 83 67 118 160 1 267 1 225 2 379 2 827 195 1 496
Rörelseresultat (EBIT) -34 273 -14 474 -25 156 -21 317 -31 083 -59 020 -81 887 -77 595 723 -2 699
Resultat efter finansnetto -34 925 -16 473 -24 986 -23 220 -32 419 -61 437 -84 497 -81 255 671 -3 385
Årets resultat -34 925 -16 473 -20 186 -2 823 -25 419 -47 994 -22 211 258 -550 -94
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 70 6 349 7 043 26 888 25 058 16 078 9 841 6 356 3 712
Omsättningstillgångar 49 511 19 463 61 882 88 523 37 671 46 639 160 490 182 619 140 137 113 200
Tillgångar 49 556 19 533 68 231 95 565 64 559 71 697 176 568 192 460 146 493 116 912
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -34 418 507 1 945 14 381 479 18 598 36 592 23 803 23 544 24 095
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 83 974 19 028 66 286 81 184 64 080 53 099 139 976 168 657 122 949 92 817
Skulder och eget kapital 49 556 19 533 68 231 95 565 64 559 71 697 176 568 192 460 146 493 116 912
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 1 927 1 132 3 026 947 721
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 2 083 2 326 5 315 5 975 5 874 26 302 23 197 20 341 16 160 8 654
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 669 836 1 886 2 391 3 375 12 860 11 104 9 973 5 877 2 869
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 159 831 169 188 192 279 291 834 419 448 503 822 504 218 484 686 484 167 318 455
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 13 13 12 18 48 76 72 40 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 31 950 13 009 14 782 24 306 23 232 10 471 6 603 6 692 12 099 14 407
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 674 246 560 705 522 866 466 463 575 557
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -34 247 -12 425 -22 858 -18 818 -28 866 -50 568 -79 368 -75 823 2 238 -1 880
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,54% -11,99% -34,12% -30,25% -16,80% 0,15% 4,15% -0,44% 52,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -67,71% -73,28% -35,47% -22,16% -47,63% -79,37% -44,73% -32,36% 2,74% -2,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -21,00% -8,46% -12,59% -7,26% -7,35% -11,32% -15,74% -12,93% 0,83% -0,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,64% 27,07% 23,00% 23,87% 22,21% 12,38% 33,30% 32,99% 38,41% 39,19%
Rörelsekapital/omsättning -21,57% 0,26% -2,29% 2,52% -6,32% -1,29% 4,09% 2,90% 3,55% 6,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -69,45% 2,60% 2,85% 15,05% 0,74% 25,94% 20,72% 12,37% 16,07% 20,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 52,89% 74,16% 85,94% 104,72% 54,78% 82,97% 46,87% 58,48% 61,12% 75,76%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!