Visa allt om SM Lidingö AB
Visa allt om SM Lidingö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 870 8 003 8 104 7 696 8 726 7 506 7 022 8 801 5 496 6 979
Övrig omsättning 148 126 152 129 126 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 429 1 112 728 409 792 200 588 1 356 -165 262
Resultat efter finansnetto 429 1 113 733 420 796 214 601 1 370 -132 310
Årets resultat 326 1 146 561 223 402 85 317 797 -116 208
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 21 42 64 85 13 72 131 190
Omsättningstillgångar 3 587 4 196 4 558 3 608 4 740 4 661 2 948 4 870 594 4 059
Tillgångar 3 587 4 196 4 579 3 651 4 804 4 746 2 961 4 942 725 4 249
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 429 1 351 1 004 668 895 794 934 992 195 419
Obeskattade reserver 514 514 887 893 777 556 482 323 0 16
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 12 108 204
Kortfristiga skulder 2 644 2 331 2 687 2 089 3 132 3 397 1 546 3 616 422 3 611
Skulder och eget kapital 3 587 4 196 4 579 3 651 4 804 4 746 2 961 4 942 725 4 249
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 1 479 1 708 1 031 1 418
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 983 2 525 2 237 2 325 2 142 679 481 210 176
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 519 974 827 1 012 957 795 1 222 583 768
Utdelning till aktieägare 320 1 248 800 225 450 300 225 375 0 108
Omsättning 6 018 8 129 8 256 7 825 8 852 7 506 7 022 8 801 5 496 6 979
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 6 6 6 6 6 5 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 957 2 668 1 351 1 283 1 454 1 251 1 170 1 760 1 374 1 396
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 849 1 126 634 558 637 537 492 775 486 537
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 429 1 133 749 430 813 235 647 1 415 -106 321
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -26,65% -1,25% 5,30% -11,80% 16,25% 6,89% -20,21% 60,13% -21,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,96% 26,50% 16,03% 11,53% 16,61% 4,55% 20,33% 27,86% -13,93% 7,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,31% 13,89% 9,06% 5,47% 9,15% 2,88% 8,57% 15,65% -1,84% 4,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,06% 23,30% 23,09% 19,74% 18,43% 16,84% 19,97% 14,25% 3,13% 6,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,14% 41,75% 37,04% 37,37% 30,55% 25,36% 43,54% 24,89% 26,90% 10,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,67% 180,01% 169,63% 172,71% 151,34% 137,21% 190,69% 134,68% 140,76% 112,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...