Visa allt om Plusfamiljen Assistans AB
Visa allt om Plusfamiljen Assistans AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 31 400 40 518 12 471 8 146 4 666 4 148 3 491 3 213 3 020 2 217
Övrig omsättning 13 5 - 137 - - - - 26 -
Rörelseresultat (EBIT) 700 147 76 102 25 64 -39 23 -237 108
Resultat efter finansnetto 644 71 58 107 27 60 -37 27 -240 80
Årets resultat 499 30 35 104 27 60 -37 34 -217 30
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 51 32 157 153 96 160 104 146 173 17
Omsättningstillgångar 6 696 5 016 2 518 1 224 891 646 572 610 192 552
Tillgångar 6 747 5 048 2 675 1 376 987 806 676 756 364 570
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 973 473 240 205 195 169 109 -53 -87 130
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 7 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 50 90 250 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 725 4 484 2 185 1 171 791 637 567 810 444 410
Skulder och eget kapital 6 747 5 048 2 675 1 376 987 806 676 756 364 570
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 492 0 341 212 174
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 19 662 25 946 7 349 4 652 2 764 2 166 2 230 1 502 1 284 808
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 7 146 8 604 2 241 1 271 811 756 547 465 392 300
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 31 413 40 523 12 471 8 283 4 666 4 148 3 491 3 213 3 046 2 217
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 63 49 0 15 9 9 7 7 10 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 498 827 - 543 518 461 499 459 302 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 427 713 - 405 402 379 397 331 189 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 741 271 128 133 89 113 4 65 -212 109
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,50% 224,90% 53,09% 74,58% 12,49% 18,82% 8,65% 6,39% 36,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,37% 2,93% 2,95% 7,85% 2,94% 7,94% -5,62% 3,44% -65,11% 18,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,23% 0,37% 0,63% 1,33% 0,62% 1,54% -1,09% 0,81% -7,85% 4,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,59% 99,10% 95,81% 96,19% 100,00% 97,52% 100,00% 100,00% 67,42% 94,32%
Rörelsekapital/omsättning 3,09% 1,31% 2,67% 0,65% 2,14% 0,22% 0,14% -6,22% -8,34% 6,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,42% 9,37% 8,97% 14,90% 19,76% 20,97% 16,12% -7,01% -22,52% 26,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,96% 111,86% 115,24% 104,53% 112,64% 101,41% 100,88% 75,31% 43,24% 134,63%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2007 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...