Visa allt om Ljungmark Entreprenad AB
Visa allt om Ljungmark Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 078 1 028 1 034 822 741 652 645 309 548 668
Övrig omsättning 103 98 105 513 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 550 22 241 601 123 189 196 -25 57 87
Resultat efter finansnetto 436 -34 166 541 46 137 163 -60 -21 16
Årets resultat 64 -34 129 2 1 77 104 -34 -2 14
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 375 3 179 2 113 2 333 1 218 1 086 945 1 054 1 178 1 299
Omsättningstillgångar 1 667 666 445 537 283 468 290 88 134 278
Tillgångar 8 043 3 845 2 558 2 870 1 501 1 555 1 235 1 142 1 312 1 577
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 263 200 233 104 152 251 224 120 154 197
Obeskattade reserver 1 007 646 646 646 109 66 33 0 26 49
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 365 2 172 1 314 1 591 1 037 1 040 813 856 916 1 082
Kortfristiga skulder 2 408 828 365 528 204 198 166 166 218 250
Skulder och eget kapital 8 043 3 845 2 558 2 870 1 501 1 555 1 235 1 142 1 312 1 577
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 60 41 149 137
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 388 289 219 189 89 12 0 5 7
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 134 98 77 67 35 30 21 57 54
Utdelning till aktieägare 20 0 0 0 50 100 0 0 0 40
Omsättning 2 181 1 126 1 139 1 335 741 652 645 309 548 668
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 078 514 1 034 822 741 652 645 309 548 668
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 365 275 401 302 263 124 102 62 215 205
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 869 257 460 739 211 271 317 94 178 208
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 102,14% -0,58% 25,79% 10,93% 13,65% 1,09% 108,74% -43,61% -17,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,85% 0,57% 9,46% 20,98% 8,19% 12,28% 15,87% -2,19% 4,34% 5,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,52% 2,14% 23,40% 73,24% 16,60% 29,29% 30,39% -8,09% 10,40% 13,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 97,28% 98,74% 98,54% 94,60% 93,56% 95,66% 96,44% 96,72% 90,42%
Rörelsekapital/omsättning -35,66% -15,76% 7,74% 1,09% 10,66% 41,41% 19,22% -25,24% -15,33% 4,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,04% 18,31% 28,81% 21,18% 15,48% 19,27% 20,11% 10,51% 13,16% 14,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 69,23% 80,43% 121,92% 101,70% 138,73% 236,36% 174,70% 53,01% 60,09% 110,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...