Visa allt om Starweb AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 22 359 22 492 20 361 17 354 20 209 10 361 8 909 8 482 7 579 6 055
Övrig omsättning 151 72 43 365 51 0 0 49 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 3 426 2 130 2 332 2 917 2 626 557 -124 629 1 179 1 069
Resultat efter finansnetto 3 425 1 735 3 031 2 917 2 628 562 -121 646 1 231 1 094
Årets resultat 2 719 1 322 2 738 1 859 2 087 428 8 373 676 577
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 362 690 2 603 3 082 3 028 2 739 1 866 1 302 127 216
Omsättningstillgångar 7 321 7 339 7 825 6 007 3 769 2 696 2 729 3 148 4 665 3 337
Tillgångar 7 683 8 029 10 428 9 089 6 797 5 436 4 594 4 450 4 791 3 553
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 820 1 982 4 659 3 121 2 462 726 648 990 1 367 1 192
Obeskattade reserver 781 781 947 1 301 784 784 783 906 742 438
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 082 5 266 4 821 4 667 3 551 3 926 3 163 2 554 2 682 1 924
Skulder och eget kapital 7 683 8 029 10 428 9 089 6 797 5 436 4 594 4 450 4 791 3 553
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 5 228 4 786 3 680 2 763 2 078
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 857 1 692 1 270 1 000 736
Utdelning till aktieägare 0 1 200 4 000 1 200 1 200 350 350 350 750 500
Omsättning 22 510 22 564 20 404 17 719 20 260 10 361 8 909 8 531 7 579 6 055
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 21 27 19 18 18 15 11 9 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 016 1 071 754 913 1 123 576 594 771 842 865
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 600 662 460 536 650 403 453 476 425 405
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 642 2 386 2 609 3 102 2 772 603 -86 672 1 224 1 141
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,59% 10,47% 17,33% -14,13% 95,05% 16,30% 5,03% 11,91% 25,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 44,59% 26,54% 29,10% 32,12% 38,66% 10,34% -2,61% 14,52% 25,71% 30,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,32% 9,47% 14,91% 16,82% 13,00% 5,42% -1,35% 7,62% 16,26% 18,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,49% 9,22% 14,75% 7,72% 1,08% -11,87% -4,87% 7,00% 26,16% 23,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,63% 32,27% 51,76% 45,50% 45,22% 24,60% 27,40% 38,13% 39,95% 42,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 179,35% 139,37% 162,31% 128,71% 106,14% 68,67% 86,28% 123,26% 173,94% 173,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!