Visa allt om H Aronsson Byggnads AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 215 644 184 128 198 654 171 577 188 261 134 862 153 050 153 876 154 258 170 918
Övrig omsättning 719 250 977 338 651 281 306 1 393 530 606
Rörelseresultat (EBIT) 2 650 3 141 7 043 10 197 9 554 290 1 785 7 941 4 313 5 070
Resultat efter finansnetto 2 736 3 169 7 029 10 200 9 542 310 1 779 7 869 4 297 5 019
Årets resultat 941 2 276 2 060 3 059 3 218 326 343 2 006 2 271 2 654
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 971 374 363 407 499 865 1 145 1 457 531 488
Omsättningstillgångar 32 647 63 944 40 783 46 092 44 379 38 554 33 550 36 571 37 229 34 308
Tillgångar 42 618 64 317 41 146 46 499 44 879 39 418 34 695 38 028 37 760 34 796
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 104 10 163 13 887 11 827 11 769 8 551 8 226 7 882 6 877 4 606
Obeskattade reserver 3 950 3 700 3 590 4 190 4 690 4 342 4 542 4 292 3 252 2 152
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 241 654 0 0
Kortfristiga skulder 27 564 50 455 23 669 30 482 28 420 26 525 21 686 25 199 27 631 28 038
Skulder och eget kapital 42 618 64 317 41 146 46 499 44 879 39 418 34 695 38 028 37 760 34 796
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD 1 136 953 912 902 873 854 827 837 753 1 344
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 24 423 20 528 20 431 20 883 21 162 20 831 19 354 18 882 18 058 19 456
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 10 886 7 879 6 476 7 826 7 768 7 923 7 798 7 474 7 022 7 552
Utdelning till aktieägare 0 0 6 000 0 3 000 0 0 0 1 000 0
Omsättning 216 363 184 378 199 631 171 915 188 912 135 143 153 356 155 269 154 788 171 524
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 53 51 48 58 58 54 53 57 54 54
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 069 3 610 4 139 2 958 3 246 2 497 2 888 2 700 2 857 3 165
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 713 601 640 530 546 572 549 492 498 553
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 030 3 274 7 197 10 633 9 915 694 2 256 8 247 4 529 5 210
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,12% -7,31% 15,78% -8,86% 39,60% -11,88% -0,54% -0,25% -9,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,53% 4,96% 17,14% 21,99% 21,32% 0,91% 5,38% 20,97% 11,59% 14,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,29% 1,73% 3,55% 5,96% 5,08% 0,26% 1,22% 5,18% 2,84% 2,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,36% 22,58% 21,77% 27,54% 24,89% 27,83% 24,11% 26,17% 24,04% 29,11%
Rörelsekapital/omsättning 2,36% 7,33% 8,61% 9,10% 8,48% 8,92% 7,75% 7,39% 6,22% 3,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,28% 20,29% 40,56% 32,46% 34,38% 30,29% 33,92% 29,04% 24,56% 17,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,44% 126,73% 172,31% 151,21% 156,15% 145,35% 154,62% 145,05% 134,66% 122,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2020 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...