Visa allt om Berghems Betonghåltagning AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 636 1 132 1 130 2 107 2 435 3 605 4 570 3 831 2 261 3 823
Övrig omsättning 105 105 170 284 130 135 215 87 104 169
Rörelseresultat (EBIT) 149 -175 -228 112 -164 21 698 193 -143 564
Resultat efter finansnetto 73 -252 -271 66 -221 -37 634 107 -229 485
Årets resultat 73 -252 -271 53 -35 -11 324 102 -100 260
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 279 2 459 2 645 1 707 1 640 1 756 1 812 2 013 2 159 1 614
Omsättningstillgångar 191 155 208 209 423 996 898 445 316 705
Tillgångar 2 470 2 614 2 852 1 915 2 063 2 753 2 710 2 458 2 475 2 319
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 335 262 514 239 186 261 472 348 246 496
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 186 212 0 0 130
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 937 2 166 2 207 1 417 1 609 1 761 1 404 1 495 1 817 1 247
Kortfristiga skulder 198 187 132 259 268 545 621 614 411 447
Skulder och eget kapital 2 470 2 614 2 852 1 915 2 063 2 753 2 710 2 458 2 475 2 319
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 061 1 187 1 193 749 1 294
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 355 449 466 234 412
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 200 100 0 150
Omsättning 1 741 1 237 1 300 2 391 2 565 3 740 4 785 3 918 2 365 3 992
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 636 566 565 1 054 812 901 1 143 958 565 956
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 716 364 346 487 390 378 419 420 252 463
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 329 11 -121 193 -3 174 843 361 -23 678
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 44,52% 0,18% -46,37% -13,47% -32,45% -21,12% 19,29% 69,44% -40,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,03% -6,69% -7,99% 5,85% -7,95% 0,76% 25,76% 7,85% -5,78% 24,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,11% -15,46% -20,18% 5,32% -6,74% 0,58% 15,27% 5,04% -6,32% 14,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,22% 95,76% 95,75% 100,00% 100,00% 100,00% 94,81% 94,15% 99,96% 99,50%
Rörelsekapital/omsättning -0,43% -2,83% 6,73% -2,37% 6,37% 12,51% 6,06% -4,41% -4,20% 6,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,56% 10,02% 18,02% 12,48% 9,02% 14,75% 23,52% 14,16% 9,94% 25,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,46% 82,89% 157,58% 80,69% 157,84% 182,75% 144,61% 72,48% 76,89% 157,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...