Visa allt om Bristedt Kapital och Pension AB
Visa allt om Bristedt Kapital och Pension AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 313 3 148 3 062 2 413 2 753 2 069 2 280 1 804 1 857 1 115
Övrig omsättning - 6 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 560 1 331 1 229 655 1 294 702 1 008 519 841 356
Resultat efter finansnetto 1 628 1 355 1 139 830 1 400 803 1 201 540 848 371
Årets resultat 955 746 555 475 731 571 1 131 286 450 262
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 840 3 030 3 033 2 688 2 042 1 989 1 061 959 543 24
Omsättningstillgångar 2 881 2 738 1 982 1 673 1 917 955 1 391 1 181 940 546
Tillgångar 6 721 5 768 5 016 4 361 3 959 2 944 2 452 2 140 1 483 570
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 536 3 956 3 603 3 211 2 867 2 274 1 831 1 097 812 362
Obeskattade reserver 1 754 1 352 964 612 414 38 12 354 216 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 95 85 98 100 88 50 55 150 120 57
Kortfristiga skulder 335 374 351 438 590 583 554 538 336 151
Skulder och eget kapital 6 721 5 768 5 016 4 361 3 959 2 944 2 452 2 140 1 483 570
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 390 400 - 327 361 350 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 676 862 704 331 252 - 98 90 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 454 378 498 480 272 - 323 245 142 99
Utdelning till aktieägare 398 375 393 163 131 137 128 397 0 0
Omsättning 3 313 3 154 3 062 2 413 2 753 2 069 2 280 1 804 1 857 1 115
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 - 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 657 1 574 1 531 1 207 1 377 - 1 140 902 1 857 1 115
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 569 643 639 633 499 - 400 376 542 465
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 651 1 402 1 285 709 1 347 735 1 056 617 897 365
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,24% 2,81% 26,90% -12,35% 33,06% -9,25% 26,39% -2,85% 66,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,21% 23,56% 24,72% 19,15% 35,54% 27,41% 49,35% 26,92% 58,80% 65,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 49,11% 43,17% 40,50% 34,60% 51,11% 39,00% 53,07% 31,93% 46,96% 33,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,94% 99,90% 99,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 76,85% 75,10% 53,27% 51,18% 48,20% 17,98% 36,71% 35,64% 32,53% 35,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,85% 86,87% 86,82% 83,97% 80,12% 78,19% 75,03% 63,17% 65,24% 63,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 860,00% 732,09% 564,67% 381,96% 324,92% 163,81% 251,08% 219,52% 279,76% 361,59%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...