Visa allt om CapitalBox AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 159 152 154 548 243 246 282 549 200 026 132 527 54 025 17 055 45 454 45 101
Övrig omsättning 42 794 20 856 3 549 527 2 202 914 0 3 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 20 273 30 668 67 023 87 899 27 426 20 337 -938 -9 307 -4 009 9 313
Resultat efter finansnetto 2 211 7 206 30 233 57 925 116 3 907 -7 891 -11 823 -5 691 8 141
Årets resultat 968 3 964 17 357 36 010 -66 2 131 -6 051 -9 239 -4 455 10 555
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 416 89 518 52 133 7 621 11 521 4 350 5 526 3 948 1 440 0
Omsättningstillgångar 243 535 302 823 679 020 819 063 460 820 305 010 155 433 46 069 33 518 43 391
Tillgångar 293 951 392 340 731 153 826 683 472 341 309 360 160 959 50 017 34 958 43 391
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 389 21 421 17 457 40 430 4 420 4 487 2 355 4 406 145 12 005
Obeskattade reserver 18 979 18 464 16 633 9 226 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 208 833 313 078 647 958 761 905 0 0 0 0 0 24 803
Kortfristiga skulder 43 750 39 378 49 106 15 121 467 921 304 874 158 603 45 611 34 813 6 584
Skulder och eget kapital 293 951 392 340 731 153 826 683 472 341 309 360 160 959 50 017 34 958 43 391
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 188 - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 34 621 22 448 6 693 14 907 - - - 9 938 9 442 7 266
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 359 3 663 3 493 6 342 - - - 3 432 2 742 1 771
Utdelning till aktieägare 0 0 0 18 330 0 0 0 0 0 11 904
Omsättning 201 946 175 404 246 795 283 076 202 228 133 441 54 025 17 058 45 454 45 101
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 52 50 9 26 27 31 15 15 25 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 061 3 091 27 027 10 867 7 408 4 275 3 602 1 137 1 818 3 007
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 828 618 1 099 862 849 679 1 127 923 513 625
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 743 31 293 67 868 87 955 27 480 20 387 -861 -9 230 -3 982 9 313
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,98% -36,46% -13,91% 41,26% 50,93% 145,31% 216,77% -62,48% 0,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,90% 7,82% 9,99% 10,63% 5,83% 6,64% -0,57% -18,57% -11,14% 21,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,75% 19,84% 30,03% 31,11% 13,76% 15,51% -1,69% -54,45% -8,57% 21,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 125,53% 170,46% 258,96% 284,53% -3,55% 0,10% -5,87% 2,69% -2,85% 81,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,65% 9,13% 4,16% 5,76% 0,94% 1,45% 1,46% 8,81% 0,41% 27,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 556,65% 769,02% 1 382,76% 5 416,73% 98,48% 100,04% 98,00% 101,00% 96,28% 659,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!