Visa allt om CapitalBox AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06
Nettoomsättning 200 026 132 527 54 025 17 055 45 454 45 101 40 128 37 391 43 074 16 991
Övrig omsättning 2 202 914 - 3 - - 2 - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 27 426 20 337 -938 -9 307 -4 009 9 313 3 936 13 437 4 956 4 475
Resultat efter finansnetto 116 3 907 -7 891 -11 823 -5 691 8 141 2 069 13 586 5 046 4 365
Årets resultat -66 2 131 -6 051 -9 239 -4 455 10 555 1 101 7 486 2 760 2 025
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 521 4 350 5 526 3 948 1 440 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 460 820 305 010 155 433 46 069 33 518 43 391 37 732 42 794 27 292 20 799
Tillgångar 472 341 309 360 160 959 50 017 34 958 43 391 37 732 42 794 27 292 20 799
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 420 4 487 2 355 4 406 145 12 005 1 449 10 348 2 862 5 277
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 6 500 5 960 2 549 1 271
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 24 803 21 810 21 941 18 269 11 184
Kortfristiga skulder 467 921 304 874 158 603 45 611 34 813 6 584 7 973 4 545 3 611 3 066
Skulder och eget kapital 472 341 309 360 160 959 50 017 34 958 43 391 37 732 42 794 27 292 20 799
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 838
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 9 938 9 442 7 266 4 241 1 867 1 967 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 3 432 2 742 1 771 898 355 438 214
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 11 904 0 10 000 0 0
Omsättning 202 228 133 441 54 025 17 058 45 454 45 101 40 130 37 391 43 075 16 991
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 31 15 15 25 15 12 6 6 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 408 4 275 3 602 1 137 1 818 3 007 3 344 6 232 7 179 8 496
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 849 679 1 127 923 513 625 432 396 411 648
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 27 480 20 387 -861 -9 230 -3 982 9 313 3 945 13 437 4 956 4 475
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 50,93% 145,31% 216,77% -62,48% 0,78% 12,39% 7,32% -13,19% 153,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,83% 6,64% -0,57% -18,57% -11,14% 21,87% 10,49% 31,85% 18,73% 21,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,76% 15,51% -1,69% -54,45% -8,57% 21,04% 9,87% 36,46% 11,87% 26,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 82,26% 100,00% 82,96%
Rörelsekapital/omsättning -3,55% 0,10% -5,87% 2,69% -2,85% 81,61% 74,16% 102,29% 54,98% 104,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,94% 1,45% 1,46% 8,81% 0,41% 27,67% 16,54% 34,45% 17,37% 29,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,48% 100,04% 98,00% 101,00% 96,28% 659,04% 473,25% 941,56% 755,80% 678,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...