Visa allt om Heliospectra AB (publ)

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 38 634 25 530 45 370 36 039 23 053 13 686 3 110
Övrig omsättning 3 904 1 309 615 729 3 189 2 244 1 217
Rörelseresultat (EBIT) -40 241 -51 545 -33 251 -33 089 -42 784 -32 360 -32 901
Resultat efter finansnetto -40 233 -51 677 -33 303 -33 171 -45 763 -33 954 -33 670
Årets resultat -40 233 -51 677 -33 303 -33 171 -45 763 -33 954 -33 670
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 764 16 673 16 625 16 082 18 105 17 322 17 106
Omsättningstillgångar 83 718 77 324 23 533 58 243 87 118 32 624 14 477
Tillgångar 98 482 93 997 40 158 74 325 105 223 49 946 31 583
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 67 891 60 687 15 207 48 303 81 474 28 147 16 099
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 550 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 384 9 200 9 800 10 400 10 900 11 400 9 704
Kortfristiga skulder 21 207 24 110 14 601 15 622 12 849 10 399 5 780
Skulder och eget kapital 98 482 93 997 40 158 74 325 105 223 49 946 31 583
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 2 121 2 023 1 570 1 254 1 039 1 036 1 364
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 21 358 20 048 15 605 13 260 12 781 8 136 7 248
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - -
Sociala kostnader 5 126 4 528 5 778 3 760 2 937 2 549 2 145
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 42 538 26 839 45 985 36 768 26 242 15 930 4 327
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 35 30 23 30 23 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 246 729 1 512 1 567 768 595 164
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 931 968 795 847 605 541 584
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -36 103 -47 712 -30 526 -28 770 -38 446 -28 473 -29 284
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 51,33% -43,73% 25,89% 56,33% 68,44% 340,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -40,83% -54,84% -82,80% -44,52% -40,61% -64,41% -104,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -104,08% -201,90% -73,29% -91,81% -185,34% -235,07% -1 057,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,05% 42,99% 33,75% 37,99% 31,62% 11,52% 20,13%
Rörelsekapital/omsättning 161,80% 208,44% 19,69% 118,26% 322,17% 162,39% 279,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,94% 64,56% 37,87% 64,99% 77,43% 56,35% 50,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 308,66% 254,64% 123,51% 324,25% 614,37% 247,89% 176,96%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 38 634 25 530 45 370 36 662 23 302 14 449 3 307 486 594 0
Övrig omsättning 3 859 1 017 615 520 2 734 1 543 1 113 722 2 193 1 012
Rörelseresultat (EBIT) -40 947 -52 606 -33 441 -33 129 -42 998 -32 034 -32 817 -17 141 -11 102 -15 814
Resultat efter finansnetto -40 939 -52 739 -33 493 -33 434 -45 818 -33 802 -33 586 -17 117 -11 064 -15 989
Årets resultat -40 894 -52 447 -33 493 -33 434 -45 818 -33 802 -33 586 -17 117 -11 064 -15 989
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 889 16 794 16 707 16 164 18 187 17 404 17 188 14 906 9 941 5 228
Omsättningstillgångar 82 469 76 943 24 708 58 166 87 305 32 958 14 565 6 891 8 735 9 488
Tillgångar 97 358 93 737 41 415 74 330 105 492 50 362 31 753 21 797 18 676 14 716
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 66 428 59 458 14 816 48 309 81 743 28 471 16 269 8 810 5 920 2 369
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 000 9 200 9 800 10 400 10 900 11 400 9 704 9 752 9 782 9 400
Kortfristiga skulder 21 930 25 079 16 249 15 621 12 849 10 491 5 780 3 235 2 974 2 947
Skulder och eget kapital 97 358 93 737 41 415 74 330 105 492 50 362 31 753 21 797 18 676 14 716
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 2 121 2 023 1 570 1 254 1 039 1 036 1 364 1 010 1 046 33
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 915 14 327 10 324 7 918 7 440 6 971 7 248 5 919 4 939 3 143
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 4 511 6 169 4 858 3 305 2 651 2 479 2 454 2 503 1 958 1 145
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 42 493 26 547 45 985 37 182 26 036 15 992 4 420 1 208 2 787 1 012
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 35 24 18 24 20 19 14 13 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 840 729 1 890 2 037 971 722 174 35 46 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 845 968 735 731 489 553 584 494 460 569
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -36 809 -48 773 -30 716 -28 810 -38 660 -28 147 -29 200 -14 456 -10 360 -15 400
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 51,33% -43,73% 23,75% 57,33% 61,27% 336,92% 580,45% -18,18% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -42,03% -56,12% -80,75% -44,57% -40,55% -63,58% -103,69% -78,41% -59,08% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -105,90% -206,06% -73,71% -90,36% -183,59% -221,61% -995,59% -3 516,87% -1 857,41% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,05% 42,99% 33,75% 39,05% 32,35% 16,19% 24,89% 38,07% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 156,70% 203,15% 18,64% 116,05% 319,53% 155,49% 265,65% 752,26% 969,87% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,23% 63,43% 35,77% 64,99% 77,49% 56,53% 51,24% 40,42% 31,70% 16,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 292,79% 243,28% 118,22% 323,78% 615,82% 248,90% 178,48% 151,50% 253,70% 321,95%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!