Visa allt om Lagadalens Maskin AB
Visa allt om Lagadalens Maskin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 18 963 12 717 10 850 13 467 15 455 11 591 10 262 11 624 13 638 11 365
Övrig omsättning 128 143 47 44 575 106 20 347 607 111
Rörelseresultat (EBIT) 1 240 590 -1 008 330 1 339 -1 073 -51 1 029 2 444 99
Resultat efter finansnetto 1 151 493 -1 104 141 988 -1 487 -403 669 1 645 -486
Årets resultat 155 656 14 42 34 5 8 7 232 3
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 799 4 285 5 562 6 424 8 692 9 764 11 645 13 655 13 851 11 671
Omsättningstillgångar 6 563 2 011 2 265 5 278 3 979 3 336 2 563 2 470 2 830 3 277
Tillgångar 9 362 6 296 7 827 11 703 12 670 13 099 14 208 16 124 16 681 14 948
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 618 1 613 958 943 902 868 863 855 923 391
Obeskattade reserver 1 499 547 897 2 024 1 939 999 2 490 2 901 2 254 943
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 168 1 375 3 212 4 087 5 577 7 881 6 760 8 544 9 436 9 428
Kortfristiga skulder 5 077 2 762 2 761 4 648 4 252 3 352 4 095 3 824 4 066 4 185
Skulder och eget kapital 9 362 6 296 7 827 11 703 12 670 13 099 14 208 16 124 16 681 14 948
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 318 600 459 386
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 591 3 712 4 134 3 628 2 548 2 510 2 538 3 097 2 732
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 142 1 043 1 088 896 662 769 810 1 730 1 182
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0
Omsättning 19 091 12 860 10 897 13 511 16 030 11 697 10 282 11 971 14 245 11 476
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 13 12 12 12 12 12 12 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 580 1 060 835 1 122 1 288 966 855 969 1 137 1 137
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 418 409 381 465 418 303 340 384 441 501
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 294 1 945 314 1 737 2 880 641 1 825 2 868 3 839 1 359
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 49,12% 17,21% -19,43% -12,86% 33,34% 12,95% -11,72% -14,77% 20,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,31% 9,37% -11,55% 3,33% 10,58% -7,95% -0,34% 6,54% 14,66% 0,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,57% 4,64% -8,33% 2,90% 8,67% -8,99% -0,48% 9,08% 17,93% 0,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,06% 59,86% 56,89% 61,78% 55,39% 57,03% 64,42% 69,36% 67,38% 60,03%
Rörelsekapital/omsättning 7,84% -5,91% -4,57% 4,68% -1,77% -0,14% -14,93% -11,65% -9,06% -7,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,09% 32,40% 21,18% 21,55% 18,40% 12,25% 18,99% 18,56% 15,26% 7,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,17% 62,71% 73,74% 107,31% 66,16% 92,09% 60,27% 63,60% 69,06% 59,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...