Visa allt om Intima Svenska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 4 230 3 361 2 728 3 051 3 533 3 353 3 913 3 549 2 554 2 196
Övrig omsättning 9 367 17 155 153 143 160 155 12 -
Rörelseresultat (EBIT) -14 297 -140 -269 168 -306 60 293 113 -16
Resultat efter finansnetto -38 248 -202 -306 152 -319 50 282 93 -27
Årets resultat -38 248 -202 -306 152 -319 37 265 93 -27
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 12 118 177 149 219 156 128 24 25
Omsättningstillgångar 401 481 338 478 506 452 558 696 445 361
Tillgångar 401 494 456 655 655 671 714 824 469 386
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -193 -155 -402 -201 105 -157 162 125 -140 -234
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 235 177 364 375 58 250 117 165 223 169
Kortfristiga skulder 358 472 495 481 491 578 434 535 386 450
Skulder och eget kapital 401 494 456 655 655 671 714 824 469 386
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 140
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - 553 752 738 554 - 268
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - 212 285 261 180 - 6
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 239 3 728 2 745 3 206 3 686 3 496 4 073 3 704 2 566 2 196
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 3 3 3 3 - 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 115 1 681 1 364 1 526 1 178 1 118 1 304 1 183 - 439
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 423 435 312 447 255 352 337 250 - 111
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 319 -81 -183 237 -250 94 334 134 5
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,86% 23,20% -10,59% -13,64% 5,37% -14,31% 10,26% 38,96% 16,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,24% 60,32% -30,48% -40,92% 25,65% -45,16% 8,40% 35,56% 24,09% -4,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,31% 8,87% -5,10% -8,78% 4,76% -9,04% 1,53% 8,26% 4,42% -0,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,37% 58,05% 64,22% 61,00% 60,83% 64,09% 63,43% 64,27% 65,35% 61,93%
Rörelsekapital/omsättning 1,02% 0,27% -5,76% -0,10% 0,42% -3,76% 3,17% 4,54% 2,31% -4,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -48,13% -31,38% -88,16% -30,69% 16,03% -23,40% 22,69% 15,17% -29,85% -60,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 27,65% 28,60% 22,22% 37,84% 44,20% 29,93% 46,08% 65,79% 37,05% 30,44%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...