Visa allt om Objekt Invest i Stenungsund AB
Visa allt om Objekt Invest i Stenungsund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 429 4 737 8 028 3 328 4 744 7 111 19 636 18 798 28 301 18 878
Övrig omsättning 98 69 26 - 94 87 35 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 924 1 304 4 390 -15 202 218 765 1 078 1 019 1 196
Resultat efter finansnetto 1 891 1 280 5 385 -75 75 112 2 802 964 811 1 018
Årets resultat 1 470 1 278 4 802 990 838 161 2 640 513 322 421
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 555 3 724 2 397 2 588 2 786 2 996 3 740 4 717 5 283 5 353
Omsättningstillgångar 5 279 5 851 9 986 4 550 5 455 4 405 7 834 2 225 7 679 2 169
Tillgångar 7 834 9 575 12 383 7 138 8 241 7 400 11 574 6 942 12 962 7 522
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 853 3 423 5 545 2 243 3 853 3 015 2 780 620 587 565
Obeskattade reserver 2 044 2 044 2 407 893 489 1 382 1 503 1 546 1 303 950
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 412 1 541 1 721 2 380 2 739 2 003 2 569 2 843 3 027 3 022
Kortfristiga skulder 1 525 2 567 2 709 1 621 1 160 1 001 4 722 1 933 8 045 2 985
Skulder och eget kapital 7 834 9 575 12 383 7 138 8 241 7 400 11 574 6 942 12 962 7 522
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 620 650 775 770
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 424 1 487 1 528 992 1 227 1 475 1 694 1 671 1 422
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 643 647 636 368 395 712 793 1 018 844
Utdelning till aktieägare 2 125 2 040 3 400 1 500 2 600 0 0 480 0 300
Omsättning 4 527 4 806 8 054 3 328 4 838 7 198 19 671 18 798 28 301 18 878
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 6 7 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 476 1 579 2 676 1 109 1 581 1 185 2 805 2 350 3 538 2 360
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 499 690 712 727 455 284 409 401 443 407
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 213 1 587 4 741 347 1 590 844 1 479 1 785 1 731 1 630
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,50% -40,99% 141,23% -29,85% -33,29% -63,79% 4,46% -33,58% 49,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,56% 13,63% 43,90% -0,04% 2,48% 3,05% 25,04% 15,53% 7,98% 15,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 43,44% 27,55% 67,71% -0,09% 4,30% 3,18% 14,76% 5,73% 3,65% 6,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,77% 99,96% 99,70% 99,22% 91,08% 80,58% 63,98% 65,52% 79,14% 49,34%
Rörelsekapital/omsättning 84,76% 69,33% 90,65% 88,01% 90,54% 47,87% 15,85% 1,55% -1,29% -4,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,77% 52,40% 59,94% 41,18% 51,13% 54,51% 33,59% 25,34% 11,77% 16,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 346,16% 227,93% 368,62% 280,69% 470,26% 440,06% 165,48% 113,55% 95,08% 71,62%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...