Visa allt om RBLS Sweden AB
Visa allt om RBLS Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 8 494 8 060 7 672 8 463 8 037 9 529 7 627 7 504 6 936 4 607
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 568 2 297 2 208 1 947 1 489 3 678 3 475 2 600 3 334 1 712
Resultat efter finansnetto 2 575 2 346 2 332 2 117 1 005 3 703 3 483 2 600 3 369 1 714
Årets resultat 1 891 1 728 1 770 1 393 74 2 114 1 958 1 394 1 841 946
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 348 319 260 318 400 1 132 1 015 1 058 205 237
Omsättningstillgångar 12 634 11 653 10 917 10 498 9 428 9 170 6 730 6 097 4 861 1 866
Tillgångar 12 982 11 972 11 177 10 816 9 828 10 301 7 745 7 155 5 065 2 103
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 604 7 016 6 553 5 983 5 373 5 999 4 285 3 827 2 733 1 046
Obeskattade reserver 4 283 4 180 4 070 4 050 3 850 3 450 2 650 1 850 1 200 400
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Kortfristiga skulder 1 096 777 555 784 605 852 810 1 478 1 132 649
Skulder och eget kapital 12 982 11 972 11 177 10 816 9 828 10 301 7 745 7 155 5 065 2 103
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 2 560 1 386 1 662 1 290 859
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 562 2 725 2 318 3 169 3 240 308 54 60 21 3
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 205 869 753 1 369 1 392 1 161 687 1 017 727 541
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 700 400 1 500 300 154
Omsättning 8 494 8 060 7 672 8 463 8 037 9 529 7 627 7 504 6 936 4 607
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 699 1 612 1 534 1 693 1 607 1 906 2 542 2 501 2 312 1 536
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 762 794 687 921 951 829 735 967 712 497
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 624 2 459 2 266 2 030 1 607 3 839 3 595 2 678 3 413 1 792
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,38% 5,06% -9,35% 5,30% -15,66% 24,94% 1,64% 8,19% 50,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,84% 19,61% 20,88% 19,59% 16,65% 35,95% 44,98% 36,34% 66,54% 81,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 30,32% 29,13% 30,42% 25,04% 20,36% 38,86% 45,68% 34,65% 48,59% 37,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,89% 96,12% 93,47% 94,17% 96,73% 99,53% 99,69% 99,40% 98,17% 99,96%
Rörelsekapital/omsättning 135,84% 134,94% 135,06% 114,78% 109,78% 87,29% 77,62% 61,55% 53,76% 26,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,31% 85,84% 87,03% 82,91% 83,54% 82,92% 80,54% 72,10% 71,02% 63,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 152,74% 1 499,74% 1 967,03% 1 339,03% 1 558,35% 1 076,29% 830,86% 412,52% 429,42% 287,52%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...