Visa allt om RE & Advise Stockholm AB
Visa allt om RE & Advise Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 832 0 1 480 2 714 1 516 2 404 2 121 1 972 447 0
Övrig omsättning - - - 107 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -14 -81 100 2 094 221 971 582 -93 119 -165
Resultat efter finansnetto 259 21 7 001 2 302 123 918 592 -65 132 -18
Årets resultat 194 156 7 008 1 853 97 661 107 1 55 -20
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 375 376 5 7 506 8 553 6 204 4 884 18 0 5
Omsättningstillgångar 10 472 10 695 11 987 949 896 2 147 1 692 1 608 1 014 755
Tillgångar 10 847 11 071 11 993 8 456 9 449 8 351 6 576 1 626 1 014 759
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 186 9 991 9 835 2 827 974 877 216 109 135 80
Obeskattade reserver 239 239 509 551 550 714 714 444 704 662
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 1 314 973 973 511 0 0
Långfristiga skulder 0 767 862 4 140 4 240 5 354 4 079 0 0 0
Kortfristiga skulder 422 74 786 938 2 371 433 595 563 175 17
Skulder och eget kapital 10 847 11 071 11 993 8 456 9 449 8 351 6 576 1 626 1 014 759
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 547 745 132 80
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 30 840 208 292 725 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 9 468 52 571 368 761 905 43 24
Utdelning till aktieägare 1 036 0 0 0 0 0 0 0 28 0
Omsättning 832 0 1 480 2 821 1 516 2 404 2 121 1 972 447 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 832 - 740 2 714 1 516 2 404 1 061 986 447 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 769 46 659 273 880 1 125 671 886 187 114
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -13 -77 104 2 098 225 977 588 -88 119 -163
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -45,47% 79,02% -36,94% 13,34% 7,56% 341,16% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,39% - 58,43% 27,86% 4,32% 13,82% 9,61% -4,06% 14,30% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,13% - 473,45% 86,81% 26,91% 48,00% 29,80% -3,35% 32,44% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 1 207,93% - 756,82% 0,41% -97,30% 71,30% 51,72% 52,99% 187,70% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,62% 91,93% 85,32% 38,51% 14,60% 16,80% 11,29% 26,83% 63,30% 73,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 481,52% 14 452,70% 1 525,06% 101,17% 37,79% 495,84% 284,37% 285,61% 579,43% 4 441,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...