Visa allt om AB Ahlströms Snickeri

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 2 408 2 330 2 075 1 899 2 231 2 068 2 387 2 866 2 209 2 594
Övrig omsättning 26 0 0 0 23 233 232 227 240 234
Rörelseresultat (EBIT) 56 -78 145 79 361 181 340 501 -35 99
Resultat efter finansnetto 48 -87 136 73 354 182 325 501 -40 99
Årets resultat 73 22 77 48 200 109 197 271 9 75
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 157 1 251 1 344 1 469 1 611 545 559 590 266 262
Omsättningstillgångar 1 158 1 066 1 087 1 050 1 016 1 549 1 461 1 180 994 1 149
Tillgångar 2 315 2 317 2 431 2 518 2 627 2 094 2 020 1 770 1 259 1 411
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 194 1 121 1 099 1 022 1 324 1 124 1 015 818 547 538
Obeskattade reserver 266 313 430 393 381 284 242 168 15 68
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 562 602 645 833 639 368 413 442 456 496
Kortfristiga skulder 293 281 257 270 283 317 349 342 241 309
Skulder och eget kapital 2 315 2 317 2 431 2 518 2 627 2 094 2 020 1 770 1 259 1 411
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 951 875 956 1 013
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 400 376 406 432
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0
Omsättning 2 434 2 330 2 075 1 899 2 254 2 301 2 619 3 093 2 449 2 828
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 803 777 692 633 744 517 597 717 552 649
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 456 433 446 313 312 300 339 314 341 362
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 149 15 240 171 440 195 358 516 -22 112
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,35% 12,29% 9,27% -14,88% 7,88% -13,36% -16,71% 29,74% -14,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,42% -3,37% 6,01% 3,34% 13,74% 8,74% 16,83% 28,31% -2,78% 7,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,33% -3,35% 7,04% 4,42% 16,18% 8,85% 14,24% 17,48% -1,58% 3,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,12% 81,29% 79,90% 75,67% 75,48% 71,81% 76,50% 65,32% 66,36% 66,58%
Rörelsekapital/omsättning 35,92% 33,69% 40,00% 41,07% 32,86% 59,57% 46,59% 29,24% 34,09% 32,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,54% 58,92% 59,00% 52,76% 61,71% 64,26% 59,59% 53,62% 44,38% 41,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 318,77% 319,93% 233,46% 324,07% 267,49% 399,68% 372,78% 288,30% 355,60% 243,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!