Visa allt om Eltekniska Konsultbyrån i Norrköping AB
Visa allt om Eltekniska Konsultbyrån i Norrköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 3 382 1 452 2 135 1 938 2 172 2 684 2 085 2 224 2 101 1 893
Övrig omsättning 76 183 77 78 191 53 55 55 57 41
Rörelseresultat (EBIT) 559 825 659 767 576 908 684 59 132 217
Resultat efter finansnetto 559 816 636 736 558 893 669 45 100 153
Årets resultat 508 481 514 450 338 489 371 21 52 78
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 266 355 145 207 296 0 74 151 549 896
Omsättningstillgångar 3 871 3 913 3 656 3 361 3 181 3 253 2 381 2 271 1 365 1 666
Tillgångar 4 137 4 268 3 801 3 568 3 477 3 253 2 455 2 421 1 914 2 561
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 625 597 616 551 522 684 695 334 313 261
Obeskattade reserver 839 938 742 768 613 521 295 132 119 93
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 673 2 734 2 444 2 249 2 342 2 049 1 466 1 955 1 482 2 207
Skulder och eget kapital 4 137 4 268 3 801 3 568 3 477 3 253 2 455 2 421 1 914 2 561
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 783 784 978 723
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 991 919 911 984 834 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 408 385 382 405 358 343 840 332 308
Utdelning till aktieägare 488 480 500 450 420 500 500 10 0 0
Omsättning 3 458 1 635 2 212 2 016 2 363 2 737 2 140 2 279 2 158 1 934
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 691 726 1 068 969 1 086 1 342 1 043 1 112 1 051 947
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 719 707 663 659 705 609 574 820 704 521
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 648 914 721 856 703 982 760 457 479 600
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 132,92% -31,99% 10,17% -10,77% -19,08% 28,73% -6,25% 5,85% 10,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,51% 19,33% 17,39% 21,64% 16,57% 27,91% 27,86% 2,48% 7,11% 8,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,53% 56,82% 30,96% 39,83% 26,52% 33,83% 32,81% 2,70% 6,47% 11,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 98,28% 97,38% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,10% 98,84%
Rörelsekapital/omsättning 35,42% 81,20% 56,77% 57,38% 38,63% 44,86% 43,88% 14,21% -5,57% -28,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,93% 31,13% 31,43% 32,23% 28,01% 32,83% 37,17% 17,81% 20,83% 12,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,49% 93,75% 131,38% 133,88% 135,82% 158,76% 146,11% 105,93% 81,98% 60,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...