Visa allt om Kustbygg Group AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 47 695 51 434 45 982 37 501 28 867 28 359 21 794 19 991 21 274 13 027
Övrig omsättning 218 411 1 372 1 163 404 255 207 85 73 7
Rörelseresultat (EBIT) -502 1 319 -393 2 715 1 081 1 484 765 2 680 1 486 891
Resultat efter finansnetto -1 076 1 266 -457 2 674 1 052 1 470 702 2 498 1 267 675
Årets resultat -926 812 122 1 503 760 1 126 571 1 481 665 404
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 592 2 997 2 936 3 238 3 276 1 652 1 798 4 908 4 988 4 705
Omsättningstillgångar 12 598 13 721 13 782 13 462 9 685 8 917 7 571 7 081 5 318 4 748
Tillgångar 15 190 16 718 16 718 16 700 12 961 10 569 9 370 11 989 10 306 9 453
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 715 4 640 5 453 5 632 4 629 3 869 3 144 3 273 2 042 1 757
Obeskattade reserver 1 000 1 150 990 1 658 958 1 058 1 058 1 109 514 162
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 967 817 917 1 000 1 000 0 85 3 428 3 703 3 987
Kortfristiga skulder 8 509 10 111 9 358 8 410 6 374 5 642 5 083 4 180 4 048 3 547
Skulder och eget kapital 15 190 16 718 16 718 16 700 12 961 10 569 9 370 11 989 10 306 9 453
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 8 241 6 123 4 900 4 598 2 400
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 3 197 2 445 1 999 1 800 979
Utdelning till aktieägare 0 1 625 0 0 0 0 400 700 250 380
Omsättning 47 913 51 845 47 354 38 664 29 271 28 614 22 001 20 076 21 347 13 034
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 38 41 38 26 22 20 18 15 14 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 255 1 254 1 210 1 442 1 312 1 418 1 211 1 333 1 520 1 628
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 567 569 567 569 562 583 482 472 463 427
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -428 1 399 -277 2 779 1 278 1 693 970 2 935 1 727 1 050
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,27% 11,86% 22,62% 29,91% 1,79% 30,12% 9,02% -6,03% 63,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,30% 7,89% -2,35% 16,26% 8,36% 14,05% 8,18% 22,35% 14,43% 9,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,05% 2,56% -0,85% 7,24% 3,76% 5,24% 3,51% 13,41% 6,99% 6,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,70% 61,40% 58,28% 58,79% 59,35% 57,16% 57,07% 63,32% 49,41% 47,60%
Rörelsekapital/omsättning 8,57% 7,02% 9,62% 13,47% 11,47% 11,55% 11,42% 14,51% 5,97% 9,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,59% 33,12% 37,24% 41,47% 41,48% 44,42% 42,36% 34,52% 23,49% 19,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,29% 115,18% 132,70% 155,60% 144,48% 153,39% 143,07% 163,52% 128,01% 130,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!