Visa allt om Karlskoga Snickeri & Montage AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 55 273 67 296 45 125 51 548 28 973 19 038 15 934 16 053 12 097 13 378
Övrig omsättning 174 106 52 48 0 0 30 0 173 0
Rörelseresultat (EBIT) 5 147 6 843 4 103 7 445 1 229 1 023 623 383 494 600
Resultat efter finansnetto 5 146 6 822 4 098 7 441 1 216 1 013 602 353 476 574
Årets resultat 4 006 5 282 2 391 5 017 1 419 583 396 294 325 256
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 272 473 1 264 1 089 782 611 445 398 617 507
Omsättningstillgångar 13 240 21 681 18 234 17 515 7 473 5 460 3 879 3 498 2 619 4 392
Tillgångar 15 512 22 154 19 498 18 605 8 255 6 070 4 324 3 896 3 236 4 899
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 042 7 037 4 754 6 364 2 347 1 328 945 749 655 531
Obeskattade reserver 2 120 2 105 2 064 1 054 61 676 425 339 372 349
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 9 30 51 72 93 0 63 158
Kortfristiga skulder 6 350 13 013 12 671 11 157 5 796 3 995 2 862 2 807 2 146 3 861
Skulder och eget kapital 15 512 22 154 19 498 18 605 8 255 6 070 4 324 3 896 3 236 4 899
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 7 743 6 730 5 422 4 416 4 353 3 434 3 432
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 3 291 2 627 2 015 1 567 1 629 1 383 1 340
Utdelning till aktieägare 0 0 3 000 4 000 1 000 400 200 200 200 200
Omsättning 55 447 67 402 45 177 51 596 28 973 19 038 15 964 16 053 12 270 13 378
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 27 22 22 19 17 14 14 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 047 2 492 2 051 2 343 1 525 1 120 1 138 1 147 1 008 1 216
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 521 526 520 494 484 424 416 433 407 439
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 237 6 907 4 159 7 502 1 298 1 097 764 539 645 734
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,87% 49,13% -12,46% 77,92% 52,19% 19,48% -0,74% 32,70% -9,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,19% 30,89% 21,04% 40,02% 14,89% 16,85% 14,41% 9,83% 15,27% 12,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,32% 10,17% 9,09% 14,44% 4,24% 5,37% 3,91% 2,39% 4,08% 4,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,31% 35,62% 39,73% 39,73% 40,94% 49,75% 49,28% 48,78% 54,15% 49,68%
Rörelsekapital/omsättning 12,47% 12,88% 12,33% 12,33% 5,79% 7,70% 6,38% 4,30% 3,91% 3,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,06% 39,18% 32,64% 38,62% 29,01% 30,56% 29,52% 26,01% 28,71% 16,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 205,15% 165,13% 142,44% 155,29% 126,33% 132,92% 131,55% 122,09% 119,48% 109,32%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!