Visa allt om Axelssons Diamanthåltagning AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 18 363 19 308 13 028 15 472 15 076 15 657 16 939 7 868 7 636 4 107
Övrig omsättning 101 83 347 234 342 495 296 386 410 305
Rörelseresultat (EBIT) 3 491 4 924 681 2 737 3 353 1 952 3 967 751 2 118 435
Resultat efter finansnetto 3 544 4 927 690 2 739 3 350 2 337 3 904 775 2 143 377
Årets resultat 2 774 3 834 1 324 2 779 2 605 2 173 2 696 684 1 180 275
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 051 3 255 3 429 3 420 3 917 3 810 4 240 2 782 2 976 2 282
Omsättningstillgångar 8 675 9 568 6 518 8 046 8 248 8 889 7 621 4 716 4 491 2 403
Tillgångar 11 726 12 823 9 947 11 466 12 165 12 700 11 861 7 497 7 467 4 685
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 989 10 215 8 706 8 882 7 803 8 298 6 562 3 867 3 582 2 649
Obeskattade reserver 0 0 0 1 020 1 850 1 850 2 201 1 787 1 951 1 411
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 6 49
Kortfristiga skulder 2 737 2 608 1 241 1 564 2 512 2 552 3 098 1 845 1 928 576
Skulder och eget kapital 11 726 12 823 9 947 11 466 12 165 12 700 11 861 7 497 7 467 4 685
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 476 453 380 388
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 3 535 3 512 2 710 1 528 1 447 963
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 423 2 164 1 154 854 790 600
Utdelning till aktieägare 3 500 4 000 2 325 1 500 1 700 3 100 188 0 400 247
Omsättning 18 464 19 391 13 375 15 706 15 418 16 152 17 235 8 254 8 046 4 412
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 8 8 8 8 7 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 040 2 414 1 629 1 934 1 885 1 957 2 420 1 967 1 909 1 369
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 722 828 692 688 630 723 644 733 678 658
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 925 5 561 1 488 3 520 4 168 2 663 4 422 1 084 2 415 673
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,89% 48,20% -15,80% 2,63% -3,71% -7,57% 115,29% 3,04% 85,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,24% 38,44% 6,95% 23,94% 27,59% 18,42% 33,66% 10,40% 28,79% 9,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,31% 25,53% 5,30% 17,74% 22,26% 14,94% 23,57% 9,91% 28,16% 10,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,41% 74,76% 68,31% 70,76% 72,78% 64,81% 62,88% 69,01% 75,93% 79,94%
Rörelsekapital/omsättning 32,34% 36,05% 40,51% 41,90% 38,05% 40,47% 26,70% 36,49% 33,56% 44,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,66% 79,66% 87,52% 84,40% 76,00% 76,70% 69,80% 69,15% 67,23% 78,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 295,98% 349,00% 508,70% 502,75% 321,18% 342,71% 242,74% 252,63% 230,91% 411,98%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...