Visa allt om Avero AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 73 586 82 683 74 177 81 067 75 892 76 436 62 774 45 246 30 396 36 080
Övrig omsättning 2 362 208 228 150 138 1 333 0 3 655 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 007 2 895 -1 725 1 807 7 089 15 413 13 206 8 723 4 548 4 616
Resultat efter finansnetto 1 607 2 528 -2 214 1 364 7 018 15 235 13 178 8 669 4 573 4 651
Årets resultat 648 1 697 -1 801 725 16 513 9 352 7 440 5 171 2 430 2 568
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 928 484 540 1 907 1 471 406 166 186 209 1 378
Omsättningstillgångar 43 102 72 296 34 939 38 464 39 147 36 738 30 831 22 861 14 992 13 044
Tillgångar 48 030 72 780 35 479 40 371 40 618 37 143 30 997 23 047 15 201 14 421
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 870 1 797 100 825 16 747 10 234 7 883 6 443 3 772 3 842
Obeskattade reserver 0 0 0 414 0 14 181 11 030 7 857 5 960 4 822
Avsättningar (tkr) 305 324 260 154 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 46 855 70 659 35 119 38 978 23 871 12 727 12 084 8 747 5 469 5 757
Skulder och eget kapital 48 030 72 780 35 479 40 371 40 618 37 143 30 997 23 047 15 201 14 421
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 8 203 6 643 4 554 3 089
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 3 049 2 453 1 668 1 204
Utdelning till aktieägare 0 500 0 0 0 10 000 7 000 6 000 2 500 2 500
Omsättning 75 948 82 891 74 405 81 217 76 030 77 769 62 774 45 249 31 051 36 080
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 33 28 36 40 35 31 21 16 12 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 230 2 953 2 060 2 027 2 168 2 466 2 989 2 828 2 533 4 009
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 752 705 695 658 603 540 561 593 535 496
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 231 3 136 -1 449 2 075 7 235 15 490 13 231 8 749 4 574 4 656
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,00% 11,47% -8,50% 6,82% -0,71% 21,76% 38,74% 48,86% -15,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,33% 4,23% -4,65% 4,72% 17,87% 41,69% 42,72% 38,37% 30,37% 32,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,83% 3,72% -2,22% 2,35% 9,56% 20,26% 21,09% 19,54% 15,19% 13,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,02% 53,62% 59,43% 61,20% 53,32% 48,29% 52,92% 44,96% 50,22% 39,85%
Rörelsekapital/omsättning -5,10% 1,98% -0,24% -0,63% 20,13% 31,41% 29,86% 31,19% 31,33% 20,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,81% 2,47% 0,28% 2,84% 41,23% 57,33% 53,19% 54,55% 55,40% 51,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 66,06% 89,46% 56,09% 70,53% 128,99% 210,24% 129,97% 134,99% 162,81% 172,69%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!