Visa allt om bygghemma Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 992 388 2 243 753 1 942 349 1 441 113 1 326 303 1 212 145 927 830 722 683 488 414 357 814
Övrig omsättning 40 385 24 012 18 216 16 274 18 988 11 916 9 015 16 437 9 635 1 832
Rörelseresultat (EBIT) 111 303 159 990 138 875 71 531 61 546 77 408 48 404 32 938 16 645 7 097
Resultat efter finansnetto -225 207 134 483 128 988 62 189 55 997 71 518 40 699 26 033 -1 895 7 622
Årets resultat -312 109 15 704 15 872 4 037 -4 478 1 114 33 169 14 208 -10 133 5 597
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 184 414 2 691 371 943 630 757 821 527 735 525 064 358 630 251 136 263 024 81 916
Omsättningstillgångar 125 839 237 745 168 392 215 393 111 776 70 606 86 363 113 457 28 997 25 136
Tillgångar 2 310 253 2 929 116 1 112 021 973 214 639 511 595 670 444 994 364 594 292 021 107 052
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 818 353 1 130 462 130 588 114 716 110 679 115 157 59 293 26 124 10 832 20 965
Obeskattade reserver 870 18 888 9 676 1 273 0 33 302 28 024 11 742 5 213 3 292
Avsättningar (tkr) 15 659 486 591 70 730 42 399 6 592 27 986 24 587 24 057 28 779 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 2 667 27 166 30 962
Kortfristiga skulder 1 475 370 1 293 175 901 027 814 827 522 240 419 225 333 089 300 004 220 031 51 833
Skulder och eget kapital 2 310 253 2 929 116 1 112 021 973 214 639 511 595 670 444 994 364 594 292 021 107 052
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 3 529 1 977 1 885 74 1 537 1 304 - 441 1 089 2 178
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 85 989 85 245 66 688 55 317 49 589 39 841 - 27 478 25 507 16 275
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 32 112 31 885 25 474 21 320 19 653 15 893 0 10 594 10 774 8 823
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 032 773 2 267 765 1 960 565 1 457 387 1 345 291 1 224 061 936 845 739 120 498 049 359 646
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 212 229 174 149 135 110 72 75 67 55
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 398 9 798 11 163 9 672 9 824 11 020 12 887 9 636 7 290 6 506
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 592 534 546 523 539 535 517 530 576 496
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 132 190 176 896 151 329 82 849 71 733 85 952 52 269 36 982 20 509 11 174
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,20% 15,52% 34,78% 8,66% 9,42% 30,64% 28,39% 47,97% 36,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,84% 5,46% 12,76% 7,36% 9,63% 13,01% 9,84% 9,19% 1,12% 7,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,62% 7,13% 7,31% 4,97% 4,64% 6,39% 4,72% 4,63% 0,67% 2,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,85% 18,69% 18,10% 18,12% 17,84% 19,22% 17,83% 18,66% 21,08% 21,35%
Rörelsekapital/omsättning -67,73% -47,04% -37,72% -41,60% -30,95% -28,76% -26,59% -25,81% -39,11% -7,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,45% 39,10% 12,42% 11,89% 17,31% 23,69% 18,24% 9,68% 5,10% 21,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 6,32% 11,03% 10,65% 18,83% 12,34% 10,49% 21,71% 35,26% 12,88% 45,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!